SABAH Gazetesi
 
    Yazarlar
    Günün İçinden
    Ekonomi
    Gündem
    Siyaset
    Dünya
    Spor
    Hava Durumu
    Sarı Sayfalar
    Ana Sayfa
  » Dosyalar
    Arşiv
    Etkinlikler
    Günaydın
    Televizyon
    Astroloji
    Magazin
    Sağlık
    Cumartesi
    Aktüel Pazar
    Otomobil
    İşte İnsan
    Sinema
    Turizm Rehberi
    Çizerler
Bizimcity
Sizinkiler
emedya.sabah.com.tr
Google
Google Arama
 
BDDK Banka ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı Taslağı
Taslakta dikkat çeken hususlar
Kart başına ortalama harcama 700 milyon TL
'Talebiniz olmadan kart verilmeyecek'
Dolandırıcılıklardan kart hamili sorumlu değil
'Taslağın faiz ayağı eksik'

BDDK Banka ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı Taslağı

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), Banka ve Kredi Kartları Yasa Taslağı'nı açıkladı. Banka ve kredi kartlarının kullanımı geçmiş yıllara göre çok hızlı artıyor. BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, tasarının yoğun şekilde kullanılan kredi kartlarına sınırlamalar getirdiğine işaret etti.

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1-
Bu Kanunun amacı, banka kartları ve kredi kartlarının
çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek suretiyle sistemin etkin çalışmasını sağlamaktır.

Kapsam
Madde 2-
Kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan
kuruluşlar ile üye işyerleri ve kart hamilleri bu Kanun hükümlerine tabidir.
Kendi işyerleri ile sınırlı olmak üzere, mal veya hizmetlerinin vadeli satışı
ile alıcının borç alacak durumunun izlenmesi amacıyla kart çıkaran veya sistem oluşturan gerçek veya tüzel kişiler bu Kanun hükümlerine tabi değildir.

Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 3-
Bu Kanunun uygulanmasında;
Kurul; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
Kurum; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
Banka: Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları ve özel finans
kurumlarını,
Banka kartı; Mevduat hesabı veya özel cari hesapların kullanımı dahil
bankacılık hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan kartı,
Kredi kartı; Nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit
çekme olanağı sağlayan basılı kartı veya fiziki varlığı bulunmayan kart
numarasını,
Kartlı sistem kuruluşu; Banka kartı veya kredi kartı sistemi kuran ve bu
sisteme göre kart çıkarma veya üye işyeri anlaşması yapma yetkisi veren
kuruluşları,
Kart çıkaran kuruluş; Sahip olduğu yetkiye istinaden banka kartı veya
kredi kartı düzenleyip veren bankalar ile diğer kuruluşları,
Üye işyeri anlaşması yapan kuruluş; Banka kartı veya kredi kartı kabulünü
sağlamak amacıyla işyerleriyle anlaşma yapan bankalar ya da kuruluşları,
Üye işyeri; Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile yaptığı sözleşme
çerçevesinde kart hamiline mal ve hizmet satmayı veya nakit temin etmeyi kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi,
Kart hamili; Banka kartı veya kredi kartı hizmetlerinden yararlanan gerçek
veya tüzel kişiyi,
Harcama belgesi; Kartlı yapılan işlemler ile ilgili olarak üye işyeri
tarafından düzenlenen, kart hamilinin işlemden doğan borcu ile diğer bilgileri
gösteren ve kart hamilinin kimliğinin bir kod numarası, şifre veya kimliği
belirleyici başka bir yöntemle belirlendiği haller dışında kart hamili tarafından imzalanan belgeyi,
Nakit ödeme belgesi; Bankalarca veya yetkili üye işyerlerince banka kartı
veya kredi kartı hamiline yapılan nakit ödemelerde düzenlenip kart hamili
tarafından imzalanan belgeyi,
Hesap kesim tarihi; Kart çıkaran kuruluşun ilgili hesap dönemi içinde
kredi kartı kullanımından doğan tüm borç ve alacak kayıtları ile geçmiş
dönemdeki kullanımlardan doğan borç bakiyesini kart hamiline bildirmek üzere hesap özetinin düzenlediği tarihi,
Son ödeme tarihi; Kart hamilinin, hesap özeti borcunu veya ödemesi
gereken asgari tutarını gecikmeye düşmeden ödeyebileceği son günü,
Dönem borcu; Hesap kesim tarihine kadar kart kullanımından doğan borç
ve alacak kayıtlarının bakiyesi ile önceki hesap özeti bakiyesinin toplamını,
Asgari tutar: Dönem borcunun ödenmesi gereken en az tutarını,
Alacak belgesi; Banka kartı veya kredi kartı kullanılarak alınmış olan
malın iadesi veya hizmetin alımından vazgeçilmesi veya yapılan işlemin iptali halinde kart hamilinin hesabına alacak kaydedilmek üzere üye işyeri tarafından düzenlenen belgeyi,
Pos makinesi; Kredi kartı veya banka kartı üzerindeki manyetik bant veya
benzeri teknolojik araçlarda yer alan kart ve kimlik belgelerini esas alarak, her türlü mal ve hizmet alımında, alacak veya nakit ödeme belgesi hazırlanmasında kullanılan elektronik cihazı ifade eder.

İKİNCİ KISIM
İzne Tabi İşlemler

Faaliyet izni
Madde 4- Kartlı sistem kurma, kart çıkarma veya üye işyerleri ile anlaşma
yapma faaliyetinde bulunmak isteyen kuruluşların Kuruldan izin almaları şarttır.
Bu kuruluşların;
a) Anonim şirket şeklinde kurulması,
b) Kurucularının;
1) Müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması, iflasın ertelenmesi
veya yeniden yapılandırma talebinde bulunulmamış olması,
2) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler, bankalar, sigorta şirketleri ve para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve daha fazla bir oranda pay sahibi olmaması,
3) Tasfiyeye tabi tutulan ortaklıklarda hiç pay sahibi olmayan ya da yüzde onun altında pay sahibi olmakla birlikte oraklığın mali durumunun bozulmasında sorumluluğu olan ortaklık yöneticisi olmaması,
4) Hakkında 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca işlem yapılmakta olan bir bankada doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve daha fazla oranda veya bu oranın altında olsa dahi yönetim veya denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren pay sahibi olmaması,
5) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile ağır hapis
veya beş yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması, bu Kanundaki suçlardan ve 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesi ile 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine muhalefet yahut basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı ya da vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmaması,
c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının ada yazılı
olması, tüzel kişi kurucuların yönetim ve denetimine sahip gerçek kişilerin kim olduğunun belgelenmesi,
d) Nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş olan sermayesinin
altı milyon Yeni Türk Liradan az olmaması,
e) Ana sözleşmesinin bu Kanun hükümlerine uygun olması,
f) Bu Kanun kapsamındaki işlemleri gerçekleştirebilecek ölçüde yönetim,
personel ve teknik donanıma sahip olması, şikâyet ve itirazlarla ilgili birimleri oluşturması şarttır.
Kuruluşların bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin kurumsal yönetim
hükümlerine uygunluğunu sağlaması ve yeterli personel ve teknik donanıma sahip olması zorunludur.
Merkezi yurt dışında bulunan kartlı sistem kuran kuruluşların Türkiye'de
şube açmaları, kredi kartı sistemi kurmamak, kart çıkarmamak ve üye işyeri anlaşması yapmamak kaydıyla temsilcilik açmaları Kurulun iznine tabidir. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.


 1  2  3  4  5  6  7  8   


DERLENEN HABERLER
'Kredi kartı faizleri plastik patlayıcı gibi'
'Kredi kartı faizleri plastik patlayıcı gibi'
Kredi Kartları Yasa Taslağı hazırlığı içinde bulunan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Ankara Ticaret Odası'ndan (ATO) bir rapor istedi. ATO da sözlü ve yazılı olarak...devamı
ATO: Kredi kartları bilinçsiz kullanılıyor
ATO: Kredi kartları bilinçsiz kullanılıyor
Ankara Ticaret Odası (ATO) kredi kartıyla yapılan alışverişlerde, taksitlendirilmeye gidilmesinin, tüketiciye daha pahalıya mal olduğunu bildirdi. ATO, ''Tüketici Remzi Bey'' adıyla...devamı
Kredi kartı limitinin üçte 1'ini kullanıyoruz
Kredi kartı limitinin üçte 1'ini kullanıyoruz
Bankaların verdiği kredi kartı limitleri toplam 47 katrilyon. Oysa toplam 12 milyon kart kullanıcısı 12.4 katrilyonluk kredi kartı harcaması yapıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme...devamı
Sokakta artık kredi kartı dağıtılmayacak
Sokakta artık kredi kartı dağıtılmayacak
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), 23 milyona ulaşan kredi kartı sistemini disiplin altına alacak. BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, "Bankalar sokakta kredi kartı dağıtıyor. Biz...devamı
Kredi kartı pazarı sokaklara indi
Kredi kartı pazarı sokaklara indi
Kredi kartlarını sokakta, köşebaşındaki bir tezgah üzerinde form doldurup alabiliyorsunuz. Kartlar, kolay dağıtılınca hesapsız harcayanı da bol oluyor. Her köşe başında kredi kartı...devamı
Türkiye'de kredi kartı savurganlığı var
Türkiye'de kredi kartı savurganlığı var
Mithat Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Gürsoy, "Bir gömleği aynı mağazada bir kartla 3 takside, başka bir kartla 5 takside alıyorsunuz. Bu, güvenilirliği azaltıyor"...devamı
Çipli kredi kartları sahteciliği önleyecek
Çipli kredi kartları sahteciliği önleyecek
Bankalar 2005 yılından itibaren çipli kart uygulamasına geçmeye hazırlanıyor. Kartlara çip takılınca, pos cihazları da değişecek. Siz kartınızı kasa görevlisine verdiğinizde, pos cihazına...devamı
Kredi kartları yarı yarıya küçülecek
Kredi kartları yarı yarıya küçülecek
Dünyada başlayan yeni akım ile kredi kartları küçülüp tasarımları, renkleri ve şekilleri isteğe göre şekillenebilir hale geliyor. Bu akımın sonucunda üretilen kartları yakında ülkemizde de...devamı
Kredi kartı vermek zorlaşıyor
Kredi kartı vermek zorlaşıyor
BDDK bankaların kredi kartları karşılığında bloke etmek zorunda oldukları özkaynak tutarını bir kat artırdı. Böylece bankalar, verdikleri her kart için ya sermaye artıracak ya da kredi...devamı


OKAN MÜDERRİSOĞLU
Vatandaş, 2004'te kredi kartı borcunun % 80'ini peşin ödedi
Kredi kartı faizi sınırlanır mı?
Kredi kartı limiti için deneme süresi olsun
GAZİ ERÇEL
Kredi kartları 3 risk getiriyor
AYDIN AYAYDIN
Kredi kartı çılgınlığı devam ediyor
AB Konseyi'nin Türkiye Raporu
Aşağıda ECRI'nın (Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu - European Commission against Racism...
Mustafa Kemal'in Aşkı
Tarihin sır dolu aşkının bilinmeyen öyküsü.
Macar yazar Rezsö Szirmai'nin 1935'te yazdığı ve Prof.
Küresel ısınma
Amerikan, İngiliz ve Avustralyalı bilimadamları ortak bir raporla dünyanın 10 yıl sonra çevre felaketleri...
Irak seçimleri
Irak'ta ülkenin kaderini belirleyecek ilk ve en önemli adım atıldı, pazar günü genel seçim yapıldı. Ancak...
İstanbul depreme hazır mı?
İstanbul'da 7.5 şiddetinde deprem olduğunda oluşacak sosyal ve ekonomik riskler: Yaklaşık 70...
Meme kanseri
Günümüzde erken tanı sayesinde tedavi edilebilir hastalıklar grubuna giren meme kanseri, tüm gelişmelere...
Latife Hanım'ın sır mektupları
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Atatürk'ün boşandığı eşi Latife Hanım'ın özel evrakının...
Dosya: "Duvara karşı"
Berlin Film Festivali 'Altın Ayı' ödülünü kazanan 'Duvara Karşı' filminin 30 yaşındaki yönetmeni Fatih Akın'ı...
 
    Günün İçinden | Yazarlar | Ekonomi | Gündem | Siyaset | Dünya | Televizyon | Hava Durumu
Spor | Günaydın | Kapak Güzeli | Astroloji | Magazin | Sağlık | Bizim City | Çizerler
Cumartesi | Aktüel Pazar | Bilgi ve Yaşam | Sarı Sayfalar | Otomobil | Dosyalar
   
    Copyright © 2003, 2004 - Tüm hakları saklıdır.
MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretim ve Tasarım   Merkez Bilgi Grubu