kapat
   
SABAH Gazetesi
 
    Son Dakika
    Yazarlar
    Günün İçinden
    Ekonomi
    Gündem
  » Siyaset
    Dünya
    Spor
    Hava Durumu
    Sarı Sayfalar
    Ana Sayfa
    Dosyalar
    Arşiv
    Etkinlikler
    Günaydın
    Televizyon
    Astroloji
    Magazin
    Sağlık
    Cumartesi
    Aktüel Pazar
    Otomobil
    İşte İnsan
    Sinema
    Turizm Rehberi
    Çizerler
Bizimcity
Sizinkiler
emedya.sabah.com.tr
Google
Google Arama
 
Sezer 'Torba Yasa'yı onayladı
Sezer 'Torba Yasa'yı onayladı
Meclis 10 bin polis alınmasını öngören yasayı aynen kabul etti

Sezer 'Torba Yasa'yı onayladı

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye gönderilen ve yeniden görüşülerek kabul edilen 5335 sayılı ''Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u onayladı..

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu kanun yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Kanunla, emeklilerin kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılmalarına sınırlama getiriliyor.

Buna göre, istisnalar dışında, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ya da yaşlılık aylığı alanlar, belirlenen kurum ve kuruluşların kadrolarına açıktan atanamayacak. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, bu aylıkları kesilmeksizin kamuda görev alamayacak.

Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, TBMM tarafından yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamayacak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil idareler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, KİT ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda, herhangi bir kadro, pozisyon ve
görevde çalıştırılamayacak ve görev alamayacak. Ancak şu kişiler emekli maaşları kesilmeksizin çalışmaya devam edebilecek:
''Cumhurbaşkanlığına seçilenler, dışardan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar, yasama organı üyeliğine seçilenler, mahalli
idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar, sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler, yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler, vakıf üniversitelerinde görev alanlar, yasama görevi sona eren öğretim üyeleri ile özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve TBMM'ce yapılan seçimler sonucunda görev verilenler.''

İHTİYAÇ FAZLASI PERSONEL

Kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesi için, genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin teşkilat yapıları ve hizmet amacına uygun olarak personel dağılımı, ihtiyaç fazlası personelin kullanımı ve nakledilmesine ilişkin esas ve hususları belirlemeye, Devlet Personel Başkanlığı'nın bağlı olduğu bakan ile Maliye Bakanı yetkili olacak.

TCDD'NİN İŞLETMECİLİK FAZLASI TAŞINMAZLARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki işletmecilik fazlası taşınmazların satılarak veya devredilerek, satış veya devir bedellerinin demiryolu inşaatı ve mevcut demiryollarının bakım onarım ve iyileştirilmelerinde kullanılması kaydıyla satış ve devir işlemlerini yapmaya Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu yetkili kılındı. Genel Müdürlüğe ait taşınmazların satışı sırasındaki her türlü imar planı ve parselasyon çalışmaları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

Belediyeler ve çevre kurulları, başvuruları 15 gün içinde değerlendirip Bakanlığa iletecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, işletiminde bulunan havaalanlarını yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırarak işletimini özel sektöre verdiği tesislerini, işletme dönemleri sonunda ve hizmetin bütünlüğü yönünden gerek gördüğü diğer tesislerini ihale yoluyla kiraya verebilecek.

FATURALARIN İNCELENMESİ

Genel yönetim kapsamındaki sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet bedeli olarak düzenledikleri ve ödenmek üzere sosyal güvenlik kuruluşlarına ve diğer kamu kurumlarına gönderdikleri faturalar, genel sonuçlar verilecek şekilde yüzde 5 ila 10 oranında örnekleme metoduyla incelenecek. Söz konusu inceleme ve kontroller, ihtiyaç halinde bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılacak. İncelemeler sonucunda her bir döner sermayeli sağlık kuruluşunun faturalarında tespit edilen hata oranı, o kuruluşun incelenen döneme ait bütün faturalarına uygulanmak suretiyle ödemeler buna göre yapılacak. Örnekleme metoduyla
fatura inceleme ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı'nca düzenlenecek.

ŞEKER FABRİKALARININ KREDİ BORCU

Kanunla, Bakanlar Kurulu Kararı ile 1999 ve 2000 yıllarında tarım ürünlerinin destekleme alımlarının finansmanı amacıyla Hazine tarafından yurtdışından sağlanarak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'ye ikraz edilen kredilerin 2005 yılı Nisan ve Haziran aylarında Hazine'ye ödenmesi gereken anapara ve faiz borç tutarlarını Hazine'den olan görev zararı alacaklarına veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye, Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yetkili kılınıyor.

Müsteşarlığın teklifi üzerine bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirmeksizin mahiyetlerine göre ilgili devlet hesaplarına kaydettirme konusunda Maliye Bakanı'na yetki veriliyor. TMO ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'nin nominal sermayeleri de mahsuba konu olan miktar kadar artırılıyor.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün ilgili yıllar yatırım programında yer alan ve Hazine Müsteşarlığı tarafından dış finansman sağlanmasına izin verilmiş ancak, henüz finansman temin çalışmaları sonuçlandırılmamış olan projeleri ile 2005 yılı Yatırım Programı'nda yer alan projelerinin finansmanı amacıyla yurtdışından sağlanacak krediler hakkında genel ve katma bütçeli idarelerin tabi olduğu esaslar uygulanacak. TCDD'nin vergi ve prim borcu ile gecikme zammı, faiz ve benzeri borçlar mahsuplaşma yoluyla silinecek.

TEKEL'İN VERGİ BORCU

Tekel'in 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle ödenmemiş borçları ile bu borçlarına ilişkin gecikme zammı ve faizlerine karşılık, mülkiyeti genel müdürlüğe ait taşınmazlardan genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli kuruluşlarca ihtiyaç duyulanlar, oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek rayiç bedel üzerinden ve borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak, Maliye Bakanlığı'nca satın alınabilecek.

Ilısu ve Yusufeli Barajı ve HES projelerinde kullanılmak üzere temin edilen proje kredileri ile diğer her türlü olanak ve avans mahsubu daha sonra bütçeleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA DEVREDİLEN SSK PERSONELİ

SSK'da görev yapanlardan Sağlık Bakanlığı'na devredilen 4 yıllık üniversite mezunu memurlardan Maliye Bakanlığı'nca uygun görülenlerin kadroları Maliye Bakanlığı'na geçirilecek. Kadroları aktarılan memurların bir önceki görevlerinde aldıkları ödemeler, yeni kadrolarındaki ödemelerden daha az ise aradaki fark kendilerine tazminat olarak ödenecek.

Tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlar için 2005 yılı içinde belirlenen gelir basamaklarından ilk altı basamakta bulunanlardan altıncı basamak gösterge tutarının, yedi ve daha yukarı basamaklarda bulunanlardan ise bulundukları basamak gösterge tutarının yüzde 20'si oranında sağlık sigortası primi tahsil edilecek. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait hisse senetleri özelleştirilme tamamlandığında yürürlükten kaldırılacak.

TOHUMLUK VE ELEKTRİK BORÇLARI

Bakanlar Kurulu kararıyla dağıtılan tohumluk bedelini süresinde ödemeyen borçlular, bunları 3 yılda ve 3 eşit taksitte ödeyebilecek. Uygulanmış olan faiz veya gecikme zammı bedellerinin tahsilinden vazgeçilirken; taksitlendirilen kamu alacağının reel olarak azalmaması için Ziraat Bankası'nın tarımsal kredilere uyguladığı getiri oranı veya DİE tarafından belirlenen tarım sektörüne ilişkin Toptan Eşya Fiyat Endeksi ile Üretim Fiyat Endeksi'nin aylık oranlarından düşük
olanı esas alınacak.

Çiftçilerin sulamadan kaynaklanan elektrik borçları ile köy içme sularında kullanılan elektrik borçları, ortalama vade 18 ayı, toplam süre 3 yılı geçmemek üzere yeniden yapılandırılacak. Çiftçiler, borcun yüzde 10'luk bölümünü ödemek koşuluyla geri kalan borçlarını taksitle ödeyebilecek. Bu borçlara, tarımsal TEFE ya da TÜFE'den düşük olanı oranında faiz işletilecek. Tamamı bir kerede ödenecek borçlar ödendiği güne kadar geçen süre için faiz uygulandıktan sonra yüzde 30 oranında indirilecek.

Trafikten çekilecek ve Ulaştırma Bakanı tarafından satış, hibe, devir gibi yöntemlerle değerlendirilecek araçlar arasına tankerler de ekleniyor. Kanunla, ''Özürlülerin ve vücut hastalığı bulunanların'' kamuda yükselmelerine olanak sağlanacak.

1 2 3 4 5
 
DİĞER SİYASET HABERLERİ
 'Rehavet varsa karşı tarafta var'
 Kaya'nın istifası kabul edildi
 Ankara'da gergin gün
 Halkın mutabakatı ile kurumların mutabakatı henüz oluşmuyor
 Bağış'ın başkanlığında NATO toplantıları
 Cumhurbaşkanı kilo aldı
 Bumin'e tepkiler
 Mahkeme içinde rahatsızlık yarattı
MUHARREM SARIKAYA
Bumin: Neden konuştum?..
İlk açıklama, üç hafta önce...
YAVUZ DONAT
Bergen'e çeyrek kala...
Önümüzdeki ay Norveç'te (Bergen...
Çocuk bedenleri 'ihlal' ediliyor
Ressam Arzu Başaran "İhlal" adlı sergisinde gazetelerin üçüncü...
Doğubayazıt'ta lise yapmak zor zenaat!
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ve köylerinde 118 ilkokul var. Resmi...
Akdeniz Ateşi, iyilik perisinin hayatını yaktı
Akdeniz Ateşi, iyilik perisinin hayatını yaktı
İmkânı olmayan yüzlerce çocuğun okuma hayallerini gerçekleştiren Ebru...
Hastalığımın kötüleşmesi önlendi...
Hastalığımın kötüleşmesi önlendi...
Hastalığı öğrendiğimde hiç öyle isyan duygusu basmadı içimi. Önce...
 
    Günün İçinden | Yazarlar | Ekonomi | Gündem | Siyaset | Dünya | Televizyon | Hava Durumu
Spor | Günaydın | Kapak Güzeli | Astroloji | Magazin | Sağlık | Bizim City | Çizerler
Cumartesi | Aktüel Pazar | Sarı Sayfalar | Otomobil | Dosyalar | Arşiv | Ana Sayfa
   
    Copyright © 2003, 2004 - Tüm hakları saklıdır.
MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretim ve Tasarım   Merkez Bilgi Grubu