SABAH Gazetesi
 
    Yazarlar
    Günün İçinden
    Ekonomi
    Gündem
    Siyaset
    Dünya
    Spor
    Hava Durumu
    Sarı Sayfalar
    Ana Sayfa
  » Dosyalar
    Arşiv
    Euro 2004
    Günaydın
    Televizyon
    Astroloji
    Magazin
    Sağlık
    Cumartesi
    Aktüel Pazar
    Otomobil
    Sinema
    Çizerler
    Kampüs
  » Dosyalar
    Arşiv
    Günaydın
    Televizyon
    Astroloji
    Magazin
    Sağlık
    Cumartesi
    Aktüel Pazar
    Bilgi ve Yaşam
    Otomobil
    Sinema
    Çizerler
    Kampüs
Bizimcity
emedya.sabah.com.tr
Google
Google Arama
 
YÖK Yasası ne getiriyor?
YÖK Yasa Tasarısı Meclis'ten Geçti
Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklaması
YÖK Kanunu Tasarısı

YÖK Kanunu Tasarısı

Tasarının özeti: Yükseköğretim Kanunu Tasarısı İle Yüksek Öğretim Personel Kanununda değişiklikler yapılması öngörülmektedir. Bu düzenlemeler ile Yükseköğretim Kurulunun oluşumu ve öğretim üyeliği görevlerine atanma, yükseköğretim kurumlarına girişteki katsayı uygulamaları ile ilgili değişiklikler yapılması amaçlanmaktadır.

Meclis'te Kabul Tarihi : 13.5.2004
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi:
13.05.2004

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU VE YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

MADDE 1. - 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 6. - Yükseköğretim Kurulu; tüm yükseköğretimi düzenleyen, yükseköğretim kurumlarının kendi aralarında ve Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlarla olan ilişkilerinde koordinasyonu sağlayan, yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerine yön veren, bu Kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde, özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yükseköğretim üst kuruluşudur.

Yükseköğretim Kuruluna; Yükseköğretim Denetleme Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile gerekli plânlama, araştırma, geliştirme, değerlendirme, bütçe, yatırım ve koordinasyon faaliyetleriyle ilgili birimler bağlıdır.

Yükseköğretim Kurulu;

a) Cumhurbaşkanınca rektörlük veya öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış ya da yapmakta olan profesörlere öncelik verilmek suretiyle doğrudan seçilen beş,

b) Bakanlar Kurulunca seçilen beş,

c) Üniversitelerarası Kurulca profesörler arasından seçilen beş,

d) Genelkurmay Başkanlığınca seçilen bir,

Üyeden oluşur. (b), (c) ve (d) bentlerine göre seçilenlerin üyelikleri Cumhurbaşkanının onayı ile kesinleşir. Bu bentlerde belirtilenlerin seçimleri bir ay içinde, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmayanların yerine yeni adayların seçimleri ise iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır.

(b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen üyelerin seçimleri, ilgili makam ya da kurumun kontenjanındaki üyenin üyelik süresinin bitimi tarihinden bir ay önce, süresinden önce boşalma olması halinde ise en geç bir ay içinde tamamlanır ve seçilen üyeler onay için Cumhurbaşkanına sunulur.

İlk toplantısını en yaşlı üyenin başkanlığında yapan Kurul, üyeleri arasından bir başkan seçer. Başkan, Kurul üyeleri arasından bir başkan vekili seçer. Diğer başkan vekili Kurul üyeleri arasından, Kurul tarafından seçilir. Başkan ve Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır. Kurulun başkan ve üyeleri daimstatüde görev yapar.

Başkan, Kurulun ita amiridir ve Kurulu temsil eder. Başkan, bulunmadığı durumlarda, kendisine vekâlet etmek üzere başkan vekillerinden birini görevlendirir. Başkan, Kurula karşı sorumlu olup Kurul kararlarının uygulanmasını sağlar.

Kurul, üyelerinin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Milli Eğitim Bakanı Yükseköğretim Kurulu toplantılarına katılabilir ve katıldığı toplantılara başkanlık eder. Yükseköğretim Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğunun isteğiyle olağanüstü toplanabilir.

Üyeler, Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından verilecek istisnai görevler dışında hiçbir kamu kuruluşu veya özel kuruluşta ücretli ya da ücretsiz çalışamaz. Bir yıl içerisinde yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri hariç bir ay hizmete devam etmeyen üyeler görevinden ayrılmış sayılır.

Kurul Başkan ve üyelerinin ücretleri, birinci derecenin son kademesindeki profesörlerden rektörlüğe atananlara ödenen aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, makam tazminatı, temsil tazminatı ve üniversite ödeneği ile idargörev ödeneği toplamının brüt tutarının iki katını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Kurul üyelerine (özel veya kamu kurumlarınca telif hakları kapsamında ödenenler hariç) ayrıca herhangi bir ücret ödenmez. Kurulda görev alan kamu personelinin her türlü özlük hakları saklı kalır ve kurumlarından aylıksız izinli sayılır.

Kurul, çalışmalarında verimlilik sağlamak amacıyla kendi içinde komisyonlar oluşturabilir.

Yükseköğretim Kurulunun çalışma usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 2. - 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
l) Rektörlerin disiplin işlemlerini yürütmek ve karara bağlamak,

MADDE 3.
- 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Öğretim üyeliğine yükselme ve atama:

Madde 23. - Yardımcı doçentlik kadrosuna atanmada;

a) Doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik unvanlarından birine sahip olmak,

b) Üniversitelerarası Kurulun belirlediği ölçütlerin altında olmamak koşuluyla senato tarafından belirlenen bilimsel ölçütlere sahip olmak,

c) Esasları Üniversitelerarası Kurulca belirlenen merkezyabancı dil sınavında başarılı olmak veya Üniversitelerarası Kurulca geçerli kabul edilen bir yabancı dil başarı belgesine sahip olmak,

Koşulları aranır.

Bir üniversitede açık bulunan yardımcı doçent kadroları, ilgili birimin talebi üzerine, üniversite yönetim kurulu tarafından bir ay içerisinde karara bağlanarak rektörlükçe ilân edilir ve kurum internet sayfasında yayınlanır. Kadro ilânında, bu Kanunda belirtilen esaslar ve bilim/sanat dalı adı ile Üniversitelerarası Kurulca belirlenen standartlar dışında başka koşul aranmaz. Başvuruların kabulü, senato tarafından belirlenen koşulların sağlandığına ilişkin ilgili birimin yönetim kurulunun kararına bağlıdır. İlgili birimin yönetim kurulu, ilgili bilim/sanat dalından, biri o birimden diğer ikisi ise o üniversite dışından olmak üzere, üç profesör ve/veya doçentten oluşan bir komisyon oluşturur. Komisyon üyeleri, senatonun belirlediği akademik yükseltilme ölçütlerini dikkate alarak adaylar hakkındaki yazılı görüşünü, ayrı ayrı ilgili birimin yönetim kuruluna bildirir. İlgili birimin yönetim kurulu, bu görüşler doğrultusunda kararını verir ve rektör atamayı yapar.

Yardımcı doçentlik süresi sekiz yıldır. Sekizinci yılın sonunda, üniversite yönetim kurulunca aynı bilim dalındaki öğretim üyelerinden oluşturulan üç kişilik bir komisyon tarafından, doçentlik başvurusu için Üniversitelerarası Kurulca belirlenen eserlerle ilgili asgarölçütleri yerine getirdiği anlaşılanlar yardımcı doçentlik görevine devam eder, getiremeyenler ise öğretim görevlisi kadrosuna atanır.

Yardımcı doçentler birinci derecenin son kademesine kadar yükselebilir.

Merkezyabancı dil sınavı ile özel yetenek gerektiren bilim/sanat dalı sınavları ve bu maddedeki iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Doçentlik sınavına başvuruda;

a) Esasları Üniversitelerarası Kurulca belirlenen merkezyabancı dil sınavında başarılı olmak veya Üniversitelerarası Kurulca geçerli kabul edilen bir yabancı dil başarı belgesine sahip olmak,

b) Üniversitelerarası Kurulun belirlediği doçentlikle ilgili asgarbilimsel ölçütleri taşımak,

Koşulları aranır.

Doçentlik sınavı için gerekli koşulları taşıyan adaylar, gerekli belge ve eserleriyle birlikte doğrudan Üniversitelerarası Kurula başvurur. Üniversitelerarası Kurul ilgili bilim/sanat dalındaki profesörlerden beş kişilik bir jüri oluşturur. Jüri tarafından eserleri Üniversitelerarası Kurulca belirlenen ölçütleri taşıdığı anlaşılan aday, eser incelemesinden başarılı sayılır. Sınavın yapılması ve jürilerin oluşumu ile ilgili diğer usul ve esaslar, Üniversitelerarası Kurulun tespit ettiği ilkeler çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Bir üniversitede açık bulunan doçentlik kadroları, ilgili birimin talebi üzerine üniversite yönetim kurulu tarafından bir ay içerisinde karara bağlanarak rektörlükçe ilân edilir ve kurum internet sayfasında yayınlanır. Kadro ilânında, bu Kanunda belirtilen esaslar ve bilim/sanat dalı adı veya Üniversitelerarası Kurulca belirlenen standartlar dışında başka koşul aranmaz. Ancak, aynı yükseköğretim kurumunda çalışırken doçentlik unvanını kazanmış olan ve üniversitenin aradığı atama ölçütlerini de taşıyan adayların talebi olması ve boş kadro bulunması halinde rektörlük, ilgili birimin talebini aramaksızın kadro ilânı yapar.

Üniversite yönetim kurulu, adayların durumunu incelemek üzere ilgili bilim dalından, biri başvurulan üniversiteden diğer ikisi ise başka üniversitelerden olmak üzere üç profesörü, jüri üyesi olarak seçer. Jüri üyeleri, senatonun belirlediği akademik yükseltilme ölçütlerini dikkate alarak adaylar hakkındaki yazılı görüşünü, ayrı ayrı üniversite yönetim kuruluna bildirir. Yönetim kurulu, jüri üyelerinin görüşleri doğrultusunda kararını verir ve rektör atamayı bir ay içinde yapar.

Bir üniversitede boş bulunan profesörlük kadroları, ilgili birimin talebi üzerine, üniversite yönetim kurulu tarafından bir ay içerisinde karara bağlanarak rektörlükçe ilân edilir ve kurum internet sayfasında yayınlanır. Kadro ilânında, bu Kanunda belirtilen esaslar, bilim/sanat dalı adı veya Üniversitelerarası Kurulca belirlenen standartlar dışında başka koşul aranmaz.

Profesörlüğe yükselme ve atamada bilimsel ölçütler, Üniversitelerarası Kurulun belirlediği asgarölçütler göz önüne alınarak senato tarafından belirlenir. Profesörlüğe başvurmak için, doçentlik unvanını aldıktan sonra, ilgili bilim alanında en az beş yıl çalışmış olmak koşuldur.

Üniversite yönetim kurulu, ilgili bilim dalından ve en az üçü diğer üniversitelerden olmak üzere, beş profesörden oluşan bir komisyon belirler. Komisyon üyeleri, senatonun belirlediği akademik yükseltilme ölçütlerini dikkate alarak adaylar hakkındaki yazılı görüşünü, açık tercihlerini belirterek ayrı ayrı, üniversite yönetim kuruluna bildirir. Yönetim kurulu, komisyon üyelerinin görüşleri doğrultusunda kararını verir ve rektör bir ay içinde atamayı yapar.

MADDE 4. - 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Öğretim üyeleri; ilgili kurumlar ile kendilerinin isteği üzerine ve üniversite yönetim kurulunun kararı doğrultusunda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek şartıyla Başbakanlıkta, bakanlıklarda, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarında, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunda, AdlTıp Kurumunda, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığında, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarında, vakıf yükseköğretim kurumlarında, mahallidarelerde, idarve malözerkliği haiz kurum, kurul ve üst kurullar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilenlerin kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarındaki aylıkları ile diğer ödemeler ve hakları devam eder. Ancak, bunlar kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarında ödenmekte olan döner sermaye katkı payından yararlanamazlar.

Bu madde uyarınca görevlendirilen öğretim üyeleri, görevlendirildikleri kurumlardaki hizmetleri devam ettiği müddetçe kurumlarından izinli sayılırlar ve anılan görevde geçen hizmet süreleri fiilen kendi kurumlarında geçmiş kabul edilir. Bu öğretim üyelerine, kendi kurumlarından alacakları aylık ve diğer malhakların yanısıra görevlendirildikleri kurumda yürüttükleri görev için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) beş katını geçmemek üzere ilgili Bakan tarafından tespit edilecek miktarda net olarak ikinci görev aylığı ödenir. Bu şekilde görevlendirilenlere verilen ikinci görev aylığı ile kendi kurumlarından aldıkları aylık ve diğer malhakların toplam net tutarı, görev yaptıkları kurumlardaki kadrolarının aylık ve diğer malhaklarının toplam net tutarından fazla olamaz. Bu madde kapsamında kadroya dayalı olmadan görevlendirilenlere ise kendi kurumlarından aldıkları aylık ve diğer mal hakların yanı sıra, görevlendirildikleri kurumda yürüttükleri görev için 657 sayılı Kanuna tâbi en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) üç katını geçmemek üzere ilgili Bakan tarafından tespit edilecek miktarda net olarak ikinci görev aylığı verilir. Ancak bu madde kapsamında görevlendirilenlere görev yapacakları kurumca belirtilen ödemeler dışında başkaca bir ödeme yapılmaz.

MADDE 5. - 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a. Yükseköğretim kurumlarına, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin yapacağı sınavla girilir. Bu sınava temel teşkil etmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığı genel ortaöğretim ve meslekortaöğretim kurumlarının program/alan/kol/bölümlerini; sözel, eşit ağırlık ve sayısal olmak üzere üç grupta toplar. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı da yükseköğretim programlarını; sözel, eşit ağırlık ve sayısal olmak üzere üç puan türünde gruplandırır ve hangi ortaöğretim program/alan/kol/bölümünün hangi yükseköğretim programına karşılık geldiğini bu suretle ilişkilendirir. Adayların ortaöğretimdeki başarıları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından geliştirilecek bir yöntemle ortaöğretim başarı puanı olarak hesaplanır ve bu puan yükseköğretim kurumlarına girişteki Öğrenci Seçme Sınavı puanlarına eklenir. Herhangi bir genel veya meslekortaöğretim kurumu mezunu, Öğrenci Seçme Sınavında ortaöğretimdeki kendi program/alan/kol/bölümünü tercih ederse, hesaplanacak olan ortaöğretim başarı puanı (0.80) katsayısı ile çarpılır. Ortaöğretimdeki program/alan/kol/bölümü sözel olan öğrenciler eşit ağırlığa dayalı bir yükseköğretim programını tercih ederse ortaöğretim başarı puanı (0.60) katsayısı ile, sayısala dayalı bir yükseköğretim programını tercih ederse (0.45) katsayısı ile çarpılır. Ortaöğretimdeki program/alan/kol/bölümü eşit ağırlık olan öğrenciler sözel ağırlığa dayalı bir yükseköğretim programını tercih ederse ortaöğretim başarı puanı (0.45) katsayısı ile, sayısala dayalı bir yükseköğretim programını tercih ederse (0.60) katsayısı ile çarpılır. Ortaöğretimdeki program/alan/kol/bölümü sayısal olan öğrenciler eşit ağırlığa dayalı bir yükseköğretim programını tercih ederse ortaöğretim başarı puanı (0.60) katsayısı ile, sözele dayalı bir yükseköğretim programını tercih ederse (0.45) katsayısı ile çarpılır. Dil sınavı ve puan türü ile bu adayların yerleştirilmesine ilişkin esaslar ise Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Sınav soruları, yükseköğretime girişteki puan türleri dikkate alınmak suretiyle genel ortaöğretimin tüm müfredatı gözetilerek hazırlanır.

Yükseköğretim kurumlarına giriş ile ilgili diğer usul ve esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunca birlikte çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

b. Belli spor ve sanat dallarında üstün kabiliyetleri olduğu tespit edilen öğrenciler, ilgili dalda eğitim yapmak kaydıyla yönetmelikle belirlenecek esaslara göre yükseköğretim kurumlarına alınabilir. ...devamıDERLENEN HABERLER
Köşk'ten veto mesajı
Köşk'ten veto mesajı
Sezer, 19 Mayıs mesajında, Köşk'te bekleyen YÖK Yasası'nı veto edeceğinin açık sinyalini verdi ve hükümeti uyardı. Sorunun laiklik ilkesini farklı tanımlama isteğinden kaynaklandığını...devamı
İmam hatiplilerden beddualı protesto
İmam hatiplilerden beddualı protesto
İmam Hatip Lisesi mezunu Liberal Demokrat Partili bir grup genç, dün Bakırköy Zuhurat Baba Türbesi'nde TBMM tarafından kabul edilen YÖK tasarısına karşı çıkan rektörleri protesto...devamı
Rektörlerden sessiz isyan
Rektörlerden sessiz isyan
YÖK Yasa Tasarısını protesto eden rektörler Ankara ve İzmir'de sessiz yürüyüş yaptı. Ankara'da Anıtkabir'e çelenk bırakan rektörler "Sesimizi duyuracağız" dedi. Türkiye'nin...devamı
'Biz öğrencileri düşünüyoruz'
'Biz öğrencileri düşünüyoruz'
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu, Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in başkanlığında toplandı. YÖK binasındaki toplantı öncesi, gündemin teknik konulardan oluştuğunu belirten...devamı
Beyazıt'ta protesto edildi
Beyazıt'ta protesto edildi
İstanbul Beyazıt Meydanı'nda toplanan bir grup üniversite öğrencisi, YÖK Yasa Tasarısı'nın geri çekilmesini ve YÖK'ün dağıtılmasını istedi. İstanbul Üniversitesi'nin (İÜ)...devamı
Yök Yasa Tasarısına Bir Destek, Bir Protesto
Yök Yasa Tasarısına Bir Destek, Bir Protesto
Eğitim Sen'den tasarıya destek
Türk Eğitim Sen yetkilileri ile meslek ve ticaret lisesi öğrencileri, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelerek YÖK'ü protesto etti. "YÖK'e...devamı
Alkış: Biz aldatmadık. Asıl halk aldatıldı
Alkış: Biz aldatmadık. Asıl halk aldatıldı
'Başbakan'ın sözleri talihsiz'
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, YÖK Yasa Tasarısı'nda kendisini "aldatmakla" suçladığı rektörlerden Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanı...devamı
Gerilim artıyor
Gerilim artıyor
Erdoğan "YÖK ne zamandır yürütme kurumu sıfatını almıştır?" diye sordu ve "egemenlik hakkını milletin verdiği yetkiyle biz kullanırız" diye konuştu. Başbakan, "toplumsal mutabakat, salt...devamı
Hükümeti uyardılar: Biz de yasaları çiğneriz
Hükümeti uyardılar: Biz de yasaları çiğneriz
Çelik ile görüşen öğretim üyelerinin eleştiri ve talepleri ise şöyle

* Prof.Dr.İnci Gökmen (ODTÜ Öğretim Elamanları Derneği Başkanı):
Araştırma fonları...devamı


DOSYAYLA İLGİLİ DİĞER HABERLER
 Asker: Biz bu konuda tarafız
 Kuran kursu yerine imam hatip liselerine gitsinler
 Bize zenci gibi davranmayın
 İmam hatipleri bilinçli olarak seçiyorlar
 Veliler Anlatıyor
 İmam hatipliler anlatıyor
 'Okullarından memnunlar'
 'Biz kimsenin arka bahçesi değiliz'
 İmam hatiplilere müjde
 Yükselen yıldızı 28 Şubat'ta söndü
 'Yeşil Kuşak meşil kuşak yok'
 Gizli protokol iddiası
 Okullara seçmeli din dersi önerisi
 DYP'den imam hatip desteği
 Taslak Ne Değiştirecek?
 Erdoğan: Lütfen ülkeyi germeyin
 28 Şubat: Askerin 'balans ayarı'
 'YÖK Yasası ÖSS'ye yetişecek'
 Köy Enstitüleri kapatıldı İHL'ler açıldı
 'Arka bahçe' kavgası yeniden gündemde
 Kriz Meclis kapısında
 YÖK: Katsayı söylentisi imam hatipli sayısını artırdı
 YÖK tasarısı komisyonda kabul edildi
 Rektörler, Çelik ile ipleri kopardı
 YÖK, hukuki yoldan haklarını arayacak
 Kıyamet Gibi Tepki Yağdı
 Kutan: Erbakan'a ait değil'
 Yargıdan YÖK'e uyarı
 YÖK Yasası ne getiriyor?
AHMET HAKAN COŞKUN
"Arka bahçe"den gelen sese dikkat!
İmam-hatipli olmaya dair
ASLI AYDINTAŞBAŞ
YÖK
ERDAL ŞAFAK
Çözümü zor konu
ERGUN BABAHAN
İktidar, sandalye sayısı ve toplumsal uzlaşma
MEHMET BARLAS
"Rahat"ın iktidara da batması şaşırtıcı değil mi?
Suya sabuna dokunmayanlar, tüm çamaşırları AK Parti'ye bıraktı!
Gerginliği dindirmek şimdi kurumlara düşüyor!
"Millet" iktidar yapar ama "Kurumlar" iktidarı bitirir!..
Uyanın artık... AK Parti iktidarda!
Prof. Teziç'in sözleri değerlendirilmeli!.
MEHMET TEZKAN
Dil eğitiminin bedeli varsa din eğitiminin de olsun
Lise eğitimi ortadan kalktı, farkında değiliz
İmamlara 'siyaset yapın' çağrısı !
Liselilere haksızlık yapılıyor
Krizi bu kadar çok mu seviyoruz?
Rektörler de ipleri germemeli
MUHARREM SARIKAYA
Karamanlis'in Erdoğan'a önerisi
REFİK DURBAŞ
İmam hatip liseleri meselesi
SAİT GÜRSOY
Meslek liseleri yasası hazır
Meslek liseli mutsuz
Katsayıları bırak... Derslere bak
YAVUZ SEMERCİ
Türk Silahlı Kuvvetleri
ÖMER LÜTFİ METE
Dinlerarası diyalog ve pop filozof tuzağı
Kıbrıs Dosyası, Annan Planı
Powell: "Türk tarafı referandumda evet demekle büyük ve tarihi bir adım atmıştır. Bundan sonra çözüm için ve...
31 Mart 2004 tarihli Annan Planı'nın metni
Annan planı'nın sunumu ilk kez 11 Kasım 2002 tarihinde yapıldı. Düzeltmeler ve eklemeler sırasıyla 10...
7. Gözden Geçirme tamamlandı
Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülmekte olan Stand-By Düzenlemesi'nin 7. Gözden Geçirmesi, IMF İcra...
1 Milyon TL = 1 Yeni Türk Lirası
Yıllardır ekonominin gündeminde olan Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmasını öngören yasa, Cumhurbaşkanlığı...
Basın Kanunu Tasarısı Adalet Komisyonunda
Yeni basın kanunu tasarısı 2 Nisan 2004 tarihinde TBMM Adalet Komisyonu'na sunuldu. Tasarıda günümüzün...
Çin Ekonomisi
Ekonomi çok büyük bir hızla büyüyor Çin'de. Halkın refahı da her geçen gün artıyor. Türkiye'de 30 sektör...
Sakıp Ağa'yı kaybettik
Ekonomi dünyasının ışığı, iş dünyasının renkli siması, değerli işadamı, sanayici Sakıp Sabancı'yı 10 Nisan...
Bir Anadolu Rock Operası Olarak Safinaz
Yıl 1978. Cem Karaca Safinaz'ı kaydetti. Uzunçaların bir yüzü Safinaz diğer yüzü Kara ve Şeyh Bedrettin...
Elektronik İmza
Elektronik imza yasa tasarısı Meclis’ten geçti. Elle atılan imzayla aynı hukuki sonucu doğuracak güvenli...
Çalışan Kadın
Son yıllarda ülkemizde çalışan kadınların sayısı hızla artmaya başladı. İş hayatında da kadınlar başarılı...
 
    Günün İçinden | Yazarlar | Ekonomi | Gündem | Siyaset | Dünya | Televizyon | Hava Durumu
Spor | Günaydın | Kapak Güzeli | Astroloji | Magazin | Sağlık | Bizim City | Çizerler
Cumartesi | Aktüel Pazar | Bilgi ve Yaşam | Sarı Sayfalar | Otomobil | Dosyalar
   
    Copyright © 2003, 2004 - Tüm hakları saklıdır.
MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.