11 Ocak 2007 Perşembe
 
SABAH Gazetesi
 
Bizimcity
Sizinkiler
emedya.sabah.com.tr
Google
Google Arama
 
Vergi iadesi rehberi
Vergi iadesi kalkıyor
Fiş toplamayı bıraktırmanın faturası 2.7 milyar YTL olur!
Geçim indirimi herkese aynı avantajı sağlayacak
Arıkan: Vergi iadesinin kalkması riskli
ÜCRETLİLERDE vergi indirimi
EMEKLİLERDE vergi iadesi

ÜCRETLİLERDE vergi indirimi

Vergi indirimi ücretlilere gelir imkanı sağlayan bir uygulama olmasının yanısıra belge düzeninin yerleştirilmesine de katkıda bulunmaktadır. Bu çalışma çalışanlara özel gider indirimi konusunda yardımcı olmak, sıkça sorulan sorulara cevap vermek ve sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeleri harcamalar arasına dahil etmenin cezai sonuçları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde, mükellefin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve ikamet edilen konuta ait kira harcamalarının yıllık toplam tutarının;

-3.300 Yeni Türk Lirasına kadar %8'i,

-6.600 Yeni Türk Lirasının, 3.300 Yeni Türk Lirası için %8'i, aşan kısmı için %6'sı

-6.600 Yeni Türk Lirasından fazlasının, 6.600 Yeni Türk Lirası için %7'si,aşan kısmı için %4'ü. (2005 yılı için)

ücretlinin ertesi yılda ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilir veya işverenler aracılığı ile kendisine nakden iade edilir.

Vergi İndirimindeki Genel Esaslar Nelerdir?
Vergi indirimi yalnızca ücretlileri gerçek usulde tespit edilen ücretlilerin yararlanabileceği bir indirimdir. Harcamaya göre hesaplanacak tutar matrahtan indirilecektir.

İndirim konusu harcamaların Türkiye'de yapılması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle belgelendirilmesi ve bu belgelerin işverene verilmesi şarttır.

Hesaplanan indirim tutarı, harcamanın yapıldığı yıla ait ücretin yıllık vergi matrahını geçemez.

Mükellefin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve konut kira harcamalarının yıllık toplamı vergi indiriminde esas alınır.

Vergi İndiriminden Kimler Yararlanır?
Vergi indiriminden ücretleri gerçek usulde tespit edilen ücretliler yararlanır.Bunların eş ve çocuklarının harcamaları da vergi indirimine konu olur.

Eş; Medeni Kanuna göre aralarında evlilik bağı kurulmuş kadın ve erkeklerden her biridir.Eş başka bir işte çalışsa dahi adına düzenlenen belge eşinin vergi indiriminde dikkate alınır.

Vergi indiriminde çocuk tabiri; yaş sınırına bakılmaksızın ücretli ile birlikte oturan veya ücretli tarafından bakılan (gelir vergisine tabi geliri bulunmayan, nafaka verilmek suretiyle bakılan,evlat edinilenler ile ana babalarını kaybetmiş torunlardan ücretli ile birlikte oturan) kişiler olarak kabul edilmektedir.

Aşağıda sayılan ödemelerde ücret sayılır ve vergi indiriminden yararlanırlar:

Gelir Vergisi Kanunu'nun 23'üncü maddenin 11 numaralı bendine göre istisna dışında kalan emeklilik, maluliyet, dul ve yetim aylıkları,

Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatler,

Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzeyen diğer kimselere bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler,

Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler,

Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler,

Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler

Vergi İndirimine Konu Harcamalar Nelerdir?

a)Eğitim Harcamaları:

Okullara gidişgeliş hizmeti veren mükelleflere ödenen taşıma ücretleri,

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan öğrenci yurtları tarafından düzenlenen faturalar,

Spor okullarına yapılan ödemeler,

Sürücü kurslarına yapılan ödemeler,

Anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ve kurs ücretleri,

Makbuz karşılığı özel ders veren öğretmenlere yapılan ödemeler,

Kitap ve kırtasiye alımları için yapılan ödemeler,

Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık, özel okul giriş sınavlarına hazırlık, yabancı dil kursları ve bu sınavlara yönelik dergiler

vergi indirimine konu olmaktadır.

Ancak;

Günlük gazeteler,

Haftalık, aylık, yıllık yayımlanan dergiler, mecmualar,

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların okul aile birliğine veya okul koruma derneğine yapılan bağışlar,

Yabancı ülkelerde eğitim veren kurumlardan alınan belgeler,

Piyano, bilgisayar, CD ve disketler, (eğitim CD'leri hariç)

Genel ve katma bütçeli kurumlara yapılan eğitim harcamaları

vergi indiriminden faydalanamazlar.

b)Gıda Harcamaları:

Sigara ve alkollü içkiler dışında kalan içecekler ve her türlü yiyecek,

Otel ve benzeri konaklama yerlerinden alınacak belgelerde yiyecek ve içecek bedellerinin konaklama bedelinden ayrı gösterilmesi durumunda yiyecek ve içecek bedelleri

Otel, lokanta, kafeterya, kantin vb. yerlerde yiyecek ve içecekler için yapılan harcamalar,

Kurbanlık koyun alımı için yapılan harcamalar

vergi indirimine konu olmaktadır.

Ancak;

Sigara ve alkollü içkilere yapılan harcamalar,

Otel ve benzeri konaklama yerlerinden alınacak belgelerde yiyecek ve içecek bedellerinin konaklama bedelinden ayrı gösterilmemesi durumunda yiyecek ve içecek bedelleri,

Evlerde beslenen hayvanların tüketimi için alınan yem, mama vb gıda maddeleri ile temizlik maddelerine yapılan harcamalar,

Düğün, ziyafet, iftar yemeklerine yapılan harcamalar

vergi indiriminden faydalanamazlar.

c)Sağlık Harcamaları:

Ücretlilerin kendileri, eş ve çocuklarının yaptığı ilaç masrafları,

Sağlık malzemesi ve hastane giderleri ile muayene, tahlil, ameliyat, fizik tedavi ve diş protez ücretleri, numaralı olmak şartıyla gözlük ve lens alımları,

Ücretlinin yaptığı sağlık harcamalarının bir kısmının işverenlerce karşılanması halinde ücretlinin kendisinin yaptığı harcamalar,

Sakat ve malul arabası,

Doktor raporuyla alınan cilt sağlığına ilişkin harcamalar,

vergi indirimine konu olur.

Ancak;

Temizlik malzemeleri,

Makyaj malzemeleri,

Spor merkezlerine üyelik bedelleri,

İsteğe bağlı sigorta primleri,

Doktor raporu olmaksızın yapılan cilt sağlığı, parfümeri harcamaları

Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı hastaneler ile bunların döner sermayelerine yapılan sağlık harcamaları

vergi indiriminden faydalanamazlar.

d)Giyim Harcamaları:

Kumaş, hazır elbise, ayakkabı, ayakkabı, şapka, iç çamaşırı, gelinlik, kemer,çorap, cüzdan, bayan çantası ve okul çantası gibi giyime ilişkin her türlü harcamalar ile bunlara ilişkin dikim,bakım,onarım,boya, kuru temizleme harcamaları vergi indirimine konu olmaktadır.

Ancak;

Giyim eşyaları ile ilgili alınan temizlik maddelerine ilişkin harcamalar,vergi indirimine konu edilmezler.

e)Kira Harcamaları:

İkamet edilen konut için yapılan fiili kira ödemesinin tamamı vergi indirimine konu edilmektedir. (Kiranın tek bir seferde veya birkaç aylık veya aylık dönemler itibariyle ödenmesinin önemi bulunmamaktadır. Kira kontratının fotokopisi yanında banka dekontu veya ev sahibinden alınacak ödenen kira tutarını gösteren yazı yer almalı ve kira ödemesinin kapsadığı dönemin belgede belirtilmesi zorunludur.)

Kurumlar vergisine tabi olan iktisadi kamu müesseseleri ile diğer müesseselere ait lojmanlar için ödenen kira bedelleri

vergi indirimine konu edilebilmektedir.Ancak;

Genel bütçeye dahil kurumlara yapılan kira ödemeleri,

Yurt dışındaki konutlar için ödenen kiralar,

İkamet edilen konuta gelecek yıllar için yapılan kira ödemeleri,

Bankamatikler tarafından verilen fişler (Paranın ne için ve kimin adına yatırıldığını belirtmediğinden)

vergi indirimine konu edilmezler.

Vergi İndirimine Konu Harcamalarda Aranacak Şartlar Nelerdir?
Bir harcamanın vergi indirimine konu olabilmesi için,

1- Harcamaların mutlaka Türkiye'de yapılması,

2- Harcamaların Gelir ve Kurumlar vergisine tabi olan mükelleflerden alınan belgelerle belgelendirilmesi,

3- Yapılan harcamanın ücretlinin kendisi medeni kanun hükümlerine göre aralarında evlilik bağı kurulmuş eşi ve mükellefle beraber oturan veya mükellef tarafından bakılan (Nafaka verilerek bakılanlar dahil) çocukları (yaş sınırı kaldırılmıştır) tarafından yapılması ve satın alınan mal ve hizmetlerin bunlar tarafından tüketilmesi gerekmektedir.

Vergi İndirimine Konu Olan Harcama Belgeleri Nelerdir?
Ücretliler vergi indirimine konu olan harcamalarını Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinden alacakları şu belgelerle tevsik ederler:

1-Fatura,

2-Serbest meslek makbuzu,

3-Perakende satış fişi,

4- Ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi (yazar kasa fişi)

belgeler okunaklı olmalıdır; isim kısmı karalanan, yırtılan ve mükellef, eşi veya çocukları dışındaki kişiler adına düzenlenen belgeler geçersizdir.

Vergi İndirimine Konu Olan Harcamalara İlişkin Üst Sınır var mıdır?
Üzerinden vergi indirimi hesaplanacak harcama tutarı, ücretlinin vergi indirimine konu harcamalarının yapıldığı yıla ilişkin ücret matrahının yıllık toplamını aşamayacaktır.

Vergi İndirimine Konu Olan Harcamalar Ücret Gelirinin Elde Edildiği Dönemle İlgili Olmak Zorunda mıdır?
Ücret gelirinin elde edildiği takvim yılına ilişkin vergi indirimi kapsamına giren harcamalar, ücret gelirinin elde edildiği dönemle ilişkilendirilmeksizin vergi indirimi uygulamasında dikkate alınacaktır. Bu kapsamda, yıl içinde yeni işe giren, işten ayrılan, emekli olan, ücretsiz izne ayrılan kişilere ait harcama belgelerinin çalışılan dönemle sınırlı olmaksızın kabul edilmesi gerekmektedir.

Belgesi İndirim Konusu Yapılamayacak Kurum ve Kuruluşlar Hangileridir?
Vergi indirimine konu olan harcamaların gelir ve kurumlar vergisine tabi olmayan kişi, kurum ve kuruluşlara yapılması halinde bu harcamalar vergi indirimine konu teşkil etmeyecektir.

Kurumlar vergisi muafiyeti tanınan kurumlardan yapılan harcamalar vergi indirimine konu harcama olarak kabul edilmeyecektir. Ancak kurumlar vergisinde yer alan istisnalardan yararlanan kurumlar ile istisna uygulaması öteden beri devam eden eğitim ve sağlık kurumlarına yapılan harcamalar vergi indirimine konu olacaktır.

1-Ücretlinin yurtdışında yaptığı eğitim harcamaları, Türkiye'de yapılmadığı için, vergi indirimine konu olmayacaktır.

2- Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı hastanelerde yapılan sağlık harcamaları için, bu hastanelerin döner sermayelerine ödenen paralar vergi indirimine konu olmayacaktır.

3- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların okul aile birliğine veya okul koruma derneğine yapılan bağışlar da vergi indirimine konu harcamalar kapsamına girmemektedir.

4- Ücretlilerin, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayan kişi, kurum ve kuruluşlara ödediği kira bedelleri de vergi indirimine konu edilmeyecektir.

5-Tüketim kooperatifi kurumlar vergisinden muaf bulunmaktadır. Bu kooperatif den yapılan giyim ve gıda harcamaları, kooperatifin kurumlar vergisi mükellefi olmaması (muaf olması) nedeniyle indirime konu teşkil etmeyecektir.

Vergi İndirimine Girmeyen Harcamalar Nelerdir?
1- Vekalet ücretleri,

2- Yolcu ve yük taşıma giderleri,

3- Otel, motel ve pansiyonlara ödenen konaklama ücretleri,

4- Tiyatro, sinema, konser salonu, plaj, yüzme havuzu gibi yerlere yapılan giriş ücreti ödemeleri,

5- Ziynet ve süs eşyası alımları,

6- Temizlik madde ve malzemesi alımları,

7- Her türlü kadın ve erkek tuvalet ve itriyat madde ve malzemesi alımları,

8- Kozmetik maddelerin alımları,

9- Çiçek alımları,

10- Kuaför ve berberlere ödenen ücretler,

11- Fotoğraf filmi ve tab ücreti,

12- Fotokopi ücreti,

13- Ampul, floresan ampul ve pil alımları,

14- Plak, teyp ve video kaset alımları ile bunların kiralanması karşılığında ödenen ücretler,

15- Konutların boya ve badana giderleri ile duvar kağıdı giderleri,

16- Elektrik ve su tesisatı için yapılan ödemeler,

17- Billuriye, züccaciye alımları,

18- Çocuk oyuncakları,

19- Havlu, çarşaf, nevresim alımları,

20- Plastik eşya alımları,

21- Çanta ve valiz alımları, (cüzdan, bayan çantası ve okul çantası hariç)

22- Noter giderleri,

23- Şehir şebekesi su giderleri,

24- Sigara, alkollü içkiler ve bira için yapılan giderler,

25- Sıhhi tesisat malzemeleri,

26- Askeri ve okul kantinlerine yapılan harcamalar,

27- Yurtdışı eğitim ve öğretim harcamaları,

28- Kol ve duvar saati,

29- Her türlü hırdavat malzemesi,

30- Tüp gaz giderleri,

31- Genel bütçeye giren dairelere ait lojman giderleri


DERLENEN HABERLER
Topladığınız fişleri atmayın
Topladığınız fişleri atmayın
Fiş ve fatura doldurma zahmetini ortadan kaldıracak gelir vergisi kanun tasarısının henüz yasalaşmadığı hatırlatılarak, fatura ve fişlerin alımının sürdürülerek muhafaza edilmesi...devamı
Fiş almayan vatandaş 27.8 YTL ceza ödeyecek
Fiş almayan vatandaş 27.8 YTL ceza ödeyecek
Vergi iadesinin kalkmasıyla birlikte, alışverişlerde yurt çapında kapsamlı vergi denetimleri başlatılıyor. Gelir İdaresi Başkan Vekili Osman Arıoğlu, vergi denetim kadrolarının bu ay ve...devamı
Fiş vermeyene 139 almayana 28 YTL ceza
Fiş vermeyene 139 almayana 28 YTL ceza
Gelir İdaresi Başkanlığı, halen TBMM gündemindeki Gelir vergisi kanununda değişiklik öngören yasa tasarısında da yer alan vergi iadesinin kalkmasıyla birlikte, alış verişlerde yurt...devamı
Vergi iadesi yerine asgari geçim indirimi geliyor
Vergi iadesi yerine asgari geçim indirimi geliyor
İşçi ve memurların vergi iadesi uygulamasına son veren, vergi iadesi yerine asgari geçim indirimi getiren Gelir Vergisi Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 10 Ocak Çarşamba...devamı
Verginin % 43'ünü "İstanbul" ödedi
Verginin % 43'ünü "İstanbul" ödedi
İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Koç, 2006 yılında İstanbul'da mükelleflerin ödemiş olduğu vergilerin, Türkiye'de toplanan vergi gelirleri içindeki payının yüzde 40,28'den yüzde 43'e...devamı
Asgari ücretlinin son vergi iade tutarı 397 YTL olacak
Asgari ücretlinin son vergi iade tutarı 397 YTL olacak
Vergi iade formunu bu yıl son kez dolduracak olan çalışanlar, belgelerini 20 Ocak'a kadar işyerine verecek. TBMM'de bulunan Gelir Vergisi Kanun Tasarısı'nın yasalaşması halinde...devamı
Vergi iadesi son kez yapılıyor
Vergi iadesi son kez yapılıyor
TBMM'de bulunan Gelir Vergisi Kanun Tasarısının yasalaşması halinde çalışanlar artık vergi iadesi için fatura-fiş toplamayacak. Bu durumda vergi iade formunu son kez dolduran çalışanlar,...devamı
Vergide yeni dönem
Vergide yeni dönem
Yeni yıla, yeni vergiler ve yeni vergi düzenlemeleriyle giriliyor. Çalışanlar yarından itibaren vergi iadesi için fatura-fiş toplamayacak, vergi kimlik numarasının yerini de TC kimlik...devamı
Yeni yılda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları
Yeni yılda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında yapılacak yüzde 5'lik artışla yeni yılda zamlı aylık alacaklar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye...devamı


DOSYAYLA İLGİLİ DİĞER HABERLER
 Aygün: Vergi iadesi kalkarsa kayıt dışı patlar
 SSK emeklisinin en düşük aylığı yeni yılda 527 YTL'ye çıkacak
 'Rapor böyle önümüze gelirse uzlaşmaya gideriz'
 Son vergi iadelerinde asgari ücretli çalışan 397 YTL alacak
 Asgari ücretliye 396 YTL vergi iadesi
 Gelir vergisi ve Anadolu Yaklaşımı tasarıları Meclis'te
 Paketten orta gelirliye kötü sürpriz
 "Fiş toplama mecburiyeti kalkıyor"
 "Vergi düzenlemesi çalışan lehine olacak"
 Vergi iadesinin kalkması çalışan lehine
 Unakıtan: Vatandaş 2007'de fiş toplamayacak
 İade yerine geçim indirimi herkese aynı avantajı sağlayacak
 Vergi iadesi kalkıyor fişe piyango geliyor
  Vergi iadesinde yeni dönem
 Yeni sistemle asgari ücretliye 100 YTL ek gelir
 Asgari ücretin yarısı vergi dışı kalıyor
 Katlara, yatlara ve seyahatlere bakılacak
 Gelir Vergisi sil baştan
 Neler değişecek?
 Çalışan vergisini beyan edip kendisi ödeyecek
 'Vergi kaçmasın' diye kira kontratı muhtara verilecek
 TİSK: Gelir vergisi oranı indirilsin iade kaldırılmasın
 Vergi iadelerine özel inceleme yapacağız
 İade kalkıyor, gelir vergisi iniyor
 Sahte fişe kazancın üç katı ceza
 Kayıtdışına, Eminönü işportacısı örneği
MELİHA OKUR
Hoşgeldin 'Gider Bildirimi'
OKAN MÜDERRİSOĞLU
Çok çocuklu aileye vergi dopingi
Yılbaşı heyecanı
Bu sene 31 Aralık'ta ilginç bir tesadüf yaşanıyor ve Kurban Bayramı ile yılbaşı aynı güne denk geliyor. O...
Kış hastalıkları
Üst solunum yolu enfeksiyonları tehlikeli mi? Zatürreenin ilk belirtileri neler? Nane limon içmek işe...
Papa Türkiye'de
Papa 16'ncı Benedict, Türkiye'ye ayak basarken ve Anıtkabir'e çıkarken haçını sakladı, İslam'la barışma...
AIDS: Tak bir kırmızı kurdele!
HIV+ dans ederken, beraber yemek yerken, gülerken, dertleşirken, yardımlaşırken geçmez!

HIV+...
Ekonomiyi yönlendiren kadınlar
Çalışan Türk kadınının sembol ismi olan Koç Holding İdare Meclisi Başkan Vekili Suna Kıraç, sağlığı...
Sanat Güneşi anılıyor
Türk sanat müziğinin büyük sesi, ''Sanat Güneşi'' olarak anılan Zeki Müren doğumunun 75. yılında...
Korkunç iddia
Cihan Oskay, 2000-01 sezonunun son haftasında Aziz Yıldırım'ın talimatıyla F.Bahçe'nin rakibi Samsun'a şike;...
2006 Dünya Basketbol Şampiyonası
Japonya'daki Dünya Basketbol Şampiyonası'na Türkiye tarihi galibiyetlerle başladı. Milliler önce 76-74'lük...
 
    Günün İçinden | Yazarlar | Ekonomi | Gündem | Siyaset | Dünya | Televizyon | Hava Durumu
Spor | Günaydın | Kapak Güzeli | Astroloji | Magazin | Sağlık | Bizim City | Çizerler
Cumartesi | Aktüel Pazar | Bilgi ve Yaşam | Sarı Sayfalar | Otomobil | Dosyalar
   
    Copyright © 2003, 2007 - Tüm hakları saklıdır.
MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretim ve Tasarım   Merkez Bilgi Grubu