16 Ağustos 2006 Çarşamba
 
SABAH Gazetesi
 
Bizimcity
Sizinkiler
emedya.sabah.com.tr
Google
Google Arama
 
TCK yürürlüğe girdi
Türk Ceza Kanunu neler getiriyor?
Adli Sicil Kanunu yürürlüğe girdi
TCK'nın dünü bugünü
TÜRK CEZA KANUNU
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Yürürlük ve uygulama şekli hakkında kanun
Yürürlük kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun

Türk Ceza Kanunu neler getiriyor?

5237 sayılı TCK'nın amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemek olacak.ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ
Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacak. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde,cezanın alt sınırı bir yıldan az olamayacak.
Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri yayınlayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek, fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacak. Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Hukuka aykırı kişisel verileri kaydeden kimseye 6 aydan 3 yıla kadar hapis; kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine, hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse hakkında da aynı ceza ile; kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi ise bir yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
Kişisel verilerin kaydedilmesi, verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi veya verileri yok etme hariç bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olacak.

KAPKAÇ NİTELİKLİ HIRSIZLIK KAPSAMINA ALINDI
Yeni TCK, ''kapkaç'' suçunu ''nitelikli hırsızlık'' kapsamına aldı. ''Hırsızlık'' suçuna 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenirken, ''kapkaç'' yapan kişiye, 7 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Yasaya göre, zilyetinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Ekonomik bir değer taşıyan her türlü enerji de taşınır mal sayılacak.
Nitelikli hırsızlık suçunun elektrik enerjisi hakkında işlenmesi halinde ise cezası, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis olacak. ''Nitelikli hırsızlık'' kapsamına alınan kapkaç suçunun cezası 3 yıldan 7 yıla kadar hapis olacak. Beden ve ruh sağlığını korumayacak durumda olanlardan kapkaç yapanlara ceza üçte bir oranında artırılarak uygulanacak.
Hırsızlık suçu gece işlenirse ceza üçte bir oranında artırılacak. Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi ceza verilmekten de vazgeçilecek.
Hırsızlık suçunun, bir malın geçici bir süre kullanılmasından sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde, ceza yarı oranına kadar indirilecek. Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak amacıyla işlenmesi durumunda olayın özelliğine göre verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza da verilmeyebilecek.

YAĞMANIN CEZASI 6 YILDAN BAŞLIYOR
Yağma suçunun cezası 6 yıldan 10 yıla kadar, nitelikli yağmanın suçu ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis olacak. Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanılması halinde, ancak tehdit ve kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanacak. Beden ve ruh sağlığını koruyamayacak durumda olanlara karşı yağma da ''nitelikli yağma'' kapsamında cezalandırılacak.
Başkasının malına zarar veren kişiye 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilecek; mala zarar vermenin nitelikli haller içine girmesi durumunda ceza bir yıldan 6 yıla kadar hapis olacak. İbadethane ve mezarlıklara zarar veren, bir yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Bu yerleri kirletenlere 3 aydan bir yıla kadar ceza öngören yasaya göre suçun dini inanışı benimseyen kesimi tahkir için işlenmesi halinde ceza üçte bir oranında artırılacak. Hakkı olmayan yere tecavüz edenlere 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Belirli bir şekilde zilyetliği kendisine devredilen mal üzerinde amaç dışı tasarrufta bulunan veya devir olgusunu inkar edenlere şikayet üzerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis öngörülüyor. Bu suçun meslek, sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde bir yıldan 7 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası hükmolunacak.

DOLANDIRICILIĞIN CEZASI ARTTI
Dolandırıcılığın cezası da artırıldı. Buna göre, 765 sayılı TCK'da 1 yıldan 3 yıla hapis cezası öngörülen dolandırıcılık suçuna, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.
Bu suçun dini inanç ve duyguların istismarı, kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğraması, bilişim sisteminin kullanılması, sigorta bedelinin almak amacıyla işlenmesi halinde cezanın artırılmasını gerektiren ''nitelikli dolandırıcılık'' olacak ve 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

HİLELİ İFLAS
Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması halinde, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.
Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla iflasa sebebiyet veren kişi, iflasa karar vermiş olması halinde 2 aydan bir yıla kadar hapisle yargılanacak.
Otomatik aletler aracılığıyla sunulan ve bedeli ödendiği takdirde yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanan kişiye, 2 aydan 6 aya kadar hapis veya adli para cezası verilecek.
Telefon hatları ile frekanslarından veya elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin veya zilyedinin rızası olmadan yararlanan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi verenlere, 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya bin güne kadar para cezası uygulanacak. Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı satan alan veya kabul eden kişi hakkında 6 aydan 3 yıla kadar ve bin güne kadar adli para cezası istenecek.
Bir hukuki ilişkiye dayalı olarak elde ettiği eşyanın, esasında suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edildiğini öğrenmesine rağmen, suçu takibe yetkili makamlara vakit geçirmeden bildirimde bulunmayan kişiye 6 aya kadar hapis veya adli para cezası verilecek.

ETKİN PİŞMANLIK
Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık ve karşılıksız yararlanma suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle gidermesi halinde; cezası üçte birden üçte ikiye kadar indirilecek. Yağma suçunda ise cezada altıda birden üçte bire kadar indirim yapılacak. Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için mağdurun rızası aranacak.


TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda, yangın çıkaran, bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan, silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullananlar 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.
Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan kişi de 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasına mahkum olacak.

RADYASYON YAYMA
Bir başkasını, sağlığını bozmak amacıyla ve bu amacı gerçekleştirmeye elverişli olacak surette, radyasyona tabi tutan kişi,3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye elverişli olacak biçimde radyasyon yayan veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine etkide bulunan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına mahkum olacak.
Radyasyon yayılmasına veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine, bir laboratuar veya tesisin işletilmesi sırasında gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak neden olan kişi, fiilin bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye elverişli olması halinde, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

ATOM ENERJİSİ İLE PATLAMA
Atom enerjisini serbest bırakarak bir patlamaya ve bu suretle bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığı hakkında önemli ölçüde tehlikeye sebebiyet veren kişi, 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılacak.
Yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeyi imal, ithal veya ihraç eden, ülke içinde bir yerden diğer bir yere nakleden, muhafaza eden, satan, satın alan veya işleyen kişi, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.
Yetkili makamların izni olmaksızın, bu maddelerin imalinde, işlenmesinde veya kullanılmasında gerekli olan malzeme ve teçhizatı ihraç eden kişi de aynı cezaya mahkum olacak. Bu fiillerin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılacak. Önemsiz tür ve miktarda patlayıcı maddeyi satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, kullanılış amacı gözetilerek, bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.

 1 .. 2  3  4  5  6  7  8  9  10   
Marmara depreminin 7. yıldönümü
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 yılındaki 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nin...
Yeni nesil bekaret yaşını 12'ye düşürdü
Uğruna cinayetler bile işlenen bekaret, yeni kuşak için tabu olmaktan çıktı. Bekaret yaşı 12'ye kadar...
Uyuşturucu Dosyası
16 yaşındaki liseli Melis'in ölümü, gözleri yeniden uyuşturucu batağına çevirdi. SABAH, bu batağa saplanan...
Tek umut ÖSS değil
ÖSS'de başarılı olamayanlar için SABAH'tan dev yazı dizisi Yurtdışı üniversiteler rehberi. Dünyanın 73...
SABAH ile Serbest Ekonominin 20. yılı
SABAH ile Serbest Ekonominin 20. yılı eklerini görmek için
Savaşın bedeli
İsrail'in "iki cepheli" savaşının şiddeti, yağdırdığı bombaların gürültüsü Filistin ve Lübnan halkının...
İsterseniz İran'da başınızı açabilirsiniz
Ultra Muhafazakar Cumhurbaşkanı Ahmedinecad'ın sağ kolu, Cumhurbaşkanı yardımcısı Rahim Meşai, "İran'da...
Puanınızı siz hesaplayın
1 milyon 537 bini aşkın adayın yarıştığı ÖSS'nin sonuçları 15 Temmuz'da açıklanacak. Ancak SABAH'ın...
 
    Günün İçinden | Yazarlar | Ekonomi | Gündem | Siyaset | Dünya | Televizyon | Hava Durumu
Spor | Günaydın | Kapak Güzeli | Astroloji | Magazin | Sağlık | Bizim City | Çizerler
Cumartesi | Aktüel Pazar | Bilgi ve Yaşam | Sarı Sayfalar | Otomobil | Dosyalar
   
    Copyright © 2003, 2004 - Tüm hakları saklıdır.
MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretim ve Tasarım   Merkez Bilgi Grubu