SABAH Gazetesi
 
   Son Dakika
   Yazarlar
   Günün İçinden
   Ekonomi
   Gündem
   Siyaset
   Dünya
   Spor
   Hava Durumu
   Sarı Sayfalar
   Ana Sayfa
  » Dosyalar
   Teknoloji
   Emlak
   Otomobil
   Detaylı Arama
   Arşiv
   Etkinlikler
   Günaydın
   Televizyon
   Astroloji
   Magazin
   Sağlık
   Cuma
   Cumartesi
   Pazar Sabah
   İşte İnsan
   Sinema
   20. YILA ÖZEL
   Turizm Rehberi
   Çizerler
Bizimcity
Sizinkiler
emedya.sabah.com.tr
Google
Google Arama
 
"Medeni Olun" tasarısı kabul edildi
Kabahatler Kanunu Tasarısı

"Medeni Olun" tasarısı kabul edildi

Tasarı Yeni Türk Ceza Yasası dışında tutulan ve genel ahlak, çevre ve sağlık gibi toplum düzenini ihlal eden kabahatlere idari para cezası ve idari tedbir uygulanmasını öngörürken; yasanın, karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü, ''haksızlık'' olarak tanımladığı kabahatlere verilecek cezaları hükme bağlıyor.

Kabahat, icrai veya ihmali davranışla işlenebilecek. İhmali davranışla işlenmiş kabahatin varlığı için kişi açısından belli bir icrai davranışta bulunma hususunda hukuki yükümlülüğün varlığı gerekli olacak. Tüzel kişi hakkında da kabahat dolayısıyla idari yaptırım ve bu idari para cezası uygulanabilecek. Kabahatler açısından idari para cezasına karar verilebilmesi için fiili işleyen gerçek kişinin en azından taksire dayalı kusurunun varlığı gerekecek. Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış çocuk hakkında idari para cezası uygulanamayacak. Akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bununla ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli ölçüde azalan kişi hakkında idari para cezası verilemeyecek.

Kabahatin işlenmesine birden fazla kişinin katılması durumunda, bu kişilerin her biri hakkında fail olarak idari para cezası uygulanacak. Kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterli olacak. Kabahatin işlenişine iştirak eden kişi hakkında, diğerlerinin sorumlu olup olmadığı göz önünde bulundurulmaksızın, idari para cezası verilecek.

Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi durumunda, bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idari para cezası öngörülmüşse en ağır idari para cezası verilecek. Bu kabahatlerle ilgili olarak yasada idari para cezasından başka idari yaptırımlar da öngörülmüş ise bu yaptırımların her biri uygulanacak. Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi durumunda, her bir kabahatle ilgili ayrı ayrı idari para cezası verilecek. Kesintisiz fiile işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idari yaptırım kararı verilinceye kadar fiil, tek sayılacak.

Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmışsa sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilecek. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan durumlarda kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanacak.

KABAHATLER VE CEZALARI
Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye 100 YTL'ye kadar idari para cezası verilecek. Tasarıda, kabahat olarak belirlenen eylemler ve cezaları şöyle:

*Dilencilik yapan kişiye, 50 YTL idari para cezası verilecek. ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilecek. Kararı, kolluk veya belediye zabıta görevlileri verecek.

*Kumar oynayan kişiye, 100 YTL idari para cezası, kumardan elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilecek. Bu kararı da kolluk alacak.

*Sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde davranan kişiye, kolluk görevlileri tarafından 50 YTL idari para cezası verilecek. Kişi, ayrıca sarhoşluğun etkisi geçinceye kadar kontrol altında tutulacak.

*Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, 50 YTL idari para cezası verilecek. Bu fiilin bir ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin YTL'den 5 bin YTL'ye kadar idari para cezası verilecek. Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verecek.

*Mal ve hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişiye 50 YTL idari para cezası verilecek.

*Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından 50 YTL idari para cezası verilecek.

*Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın, meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üzerine inşaat malzemesi yığan kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından 100 YTL'den 500 YTL'ye kadar idari para cezası verilecek.

KAPALI ALANDA SİGARA İÇENE 50 YTL

* Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamulü tüketen kişiye, ilgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından 50 YTL idari para cezası verilecek.

*Toplu taşıma araçlarında tütün mamulü tüketen kişiye 50 YTL idari para cezası verilecek. Kabahatin özel hukuk kişileri tarafından işletilen toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde, bu ceza ilk başvurulan kolluk birim yetkilileri tarafından kesilecek. Kamuya ait toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde idari para cezası verme yetkisi bakımından aynı hüküm uygulanacak.

*Özel hukuk kişilerine ait olan ve herkesin girebileceği binaların kapalı alanlarında, tütün mamullerinin tüketilemeyeceğini belirtir açık bir işarete yer verilmesine rağmen bu yasağa aykırı hareket eden kişiye 50 YTL idari para cezası verilecek. Bu karar, şikayet üzerine en yakın kolluk birimi yetkililerince alınacak.

HAYVANLARA EZİYETE 100 YTL
*Hayvanlara eziyet eden kişiye 100 YTL idari para cezası verilecek. Kabahatin konusunu oluşturan ve kişinin mülkiyetinde bulunan evcil hayvan, ayrıca muhafaza altına alınacak. Muhafaza altına alınmasına karar verilen hayvan, muhafaza ve bakım için bir başkasına teslim edilebilecek. Muhafaza ve bakım için yapılan masraflar, hayvan sahibinden tahsil edilecek.

*Sahibinin hayvan üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün gereklerine uygun davranacağının beklenemediği hallerde, hayvanla ilgili olarak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilecek. Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına ve muhafaza altına almaya köy muhtarı, kolluk veya belediye zabıta görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülki amir veya belediye encümeni karar verecek.

KİMLİK BİLDİRMEME
* Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde, kamu görevlisine kimliği veya adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye, bu görevli tarafından 50 YTL idari para cezası verilecek. Açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilecek. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına alınacak ve gerekirse tutuklanacak. Gözaltına ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usulü bakımından Ceza Muhakemesi Yasası hükümleri uygulanacak. Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma haline derhal son verilecek.

ÇEVREYİ KİRLETME
*Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye 20 YTL idari para cezası verilecek. Bireysel atık ve artıkların atılması halinde de bu fıkra hükmü uygulanacak. Fiilin yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde, işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye 500 YTL'den 5 bin YTL'ye kadar idari para cezası verilecek.

*Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişi de 50 YTL idari para cezası ödeyecek.

*İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye 100 YTL'den 3 bin YTL'ye kadar idari para cezası verilecek. İnşaat faaliyetinin bir tüzel kişi adına yürütülmesi halinde, bu tüzel kişi hakkında verilecek idari para cezasının üst sınırı 5 bin YTL olacak. Bu atık ve artıkların kaldırılmasına ilişkin masraf da ayrıca kişiden tahsil edilecek.

*Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını, bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye 50 YTL idari para cezası verilecek. Bu eşyanın toplanması hususunda belediye tarafından belirli aralıklarla yılda üç günden az olmamak üzere belirlenen günler önceden uygun araçlarla ilan olunacak.

*Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye 250 YTL idari para cezası kesilecek. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraf da kişiden ayrıca tahsil edilecek. Bu kabahatler dolayısıyla meydana gelen kirliliğin kişi tarafından derhal giderilmesi halinde, idari para cezasına karar verilmeyebilecek. Bu hükümler, belediye sınırları içinde uygulanacak.

AFİŞ ASMA
*Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asan kişiye, 100 YTL'den 3 bin YTL'ye kadar idari para cezası verilecek. Aynı içerikteki afiş ve ilanlar, tek fiil sayılacak.


Nükleer dosyası
AB ülkeleri yenilenebilir enerjiye özellikle rüzgâra yüklenirken, Türkiye'de rüzgâr projeleri çantalarda...
Aşka dair ne varsa
14 Şubat sevgililer günü'ne hazır mısınız? O çok sevdiğiniz kişiye bir hediye aldınız mı? Eğer cevabınız...
Doğalgaz krizi
Doğalgaz krizi sanayide şimdilik atlatıldı... Ancak Topbaş, halkı tasarrufa çağırdı: Radyatörü...
Üç kişi donarak öldü
Kayseri, Ağrı ve Denizli'de 3 kişi donarak öldü. Ağrı'da hava sıcaklığı gece eksi 31 derece olarak...
50 soruda öldürücü virüsten korunmanın yolları
Kuş gribiyle ilgili merak ettiğiniz soruları bu konuda Türkiye'nin en uzman doktorlarına danıştık.
Kurban Bayramınız kutlu olsun
10-14 Ocak 2006 tarihleri arasında kutlayacağımız Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi,...
2006’da neler olacak?
Yıldızlar Kraliçesi Filiz Özkol burçların yeniyıl falına baktı. Duygu dolu Balıklar burçlar aleminin belki de...
Irak'ta seçimler
Irak'ta 15 Aralık 2005 tarihinde yapılan genel seçimlerde, 30 Ocak seçimlerine oranla özellikle Sünni...
 
    Günün İçinden | Yazarlar | Ekonomi | Gündem | Siyaset | Dünya | Televizyon | Hava Durumu
Spor | Günaydın | Kapak Güzeli | Astroloji | Magazin | Sağlık | Bizim City | Çizerler
Cumartesi | Aktüel Pazar | Bilgi ve Yaşam | Sarı Sayfalar | Otomobil | Dosyalar
   
    Copyright © 2003, 2004 - Tüm hakları saklıdır.
MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretim ve Tasarım   Merkez Bilgi Grubu