SABAH Gazetesi
 
    Yazarlar
    Günün İçinden
    Ekonomi
    Gündem
    Siyaset
    Dünya
    Spor
    Hava Durumu
    Sarı Sayfalar
    Ana Sayfa
  » Dosyalar
    Arşiv
    Etkinlikler
    Günaydın
    Televizyon
    Astroloji
    Magazin
    Sağlık
    Cumartesi
    Aktüel Pazar
    Otomobil
    Sinema
    Çizerler
Bizimcity
Sizinkiler
emedya.sabah.com.tr
Google
Google Arama
 
CMUK (Ceza Muhakemesi Kanunu)

TBMM Genel Kurulu’nda, Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısı maddelerinin tamamı kabul edildi.

Yasal temsilcinin ve eşin başvurma hakkı
MADDE 262. - (1) Şüpheli veya sanığın yasal temsilcisi ve eşi, şüpheli veya sanığa açık olan kanun yollarına süresi içinde kendiliklerinden başvurabilirler. Şüphelinin veya sanığın başvurusuna ilişkin hükümler, bunlar tarafından yapılacak başvuru ve onu izleyen işlemler için de geçerlidir.
Tutuklunun kanun yollarına başvurması
MADDE 263. - (1) Tutuklu bulunan şüpheli veya sanık, zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek kanun yollarına başvurabilir.
(2) Zabıt katibine başvuru halinde, kanun yollarına başvuru beyanı veya dilekçesi ilgili deftere kaydedildikten sonra bu hususları belirten bir tutanak düzenlenerek tutuklu bulunan şüpheli veya sanığa bir örneği verilir.
(3) Kurum müdürüne başvuru halinde ikinci fıkra hükmüne göre işlem yapılarak, tutanak ve dilekçe derhal ilgili mahkemeye gönderilir. Zabıt katibi başvuruyu ilgili deftere kaydeder.
(4) Zabıt katibi veya kurum müdürü tarafından ikinci fıkra hükmüne göre işlem yapıldığı zaman kanun yolları için bu Kanunda belirlenen süreler kesilmiş sayılır.
Kanun yolunun belirlenmesinde yanılma
MADDE 264.
- (1) Kabul edilebilir bir başvuruda kanun yolunun veya merciin belirlenmesinde yanılma, başvuranın haklarını ortadan kaldırmaz.
(2) Bu halde başvurunun yapıldığı merci, başvuruyu derhal görevli ve yetkili olan mercie gönderir.
Cumhuriyet savcısının başvuru sonucunun kapsamı
MADDE 265. - (1) Cumhuriyet savcısı tarafından aleyhine kanun yoluna gidilen karar, sanık lehine bozulabilir veya değiştirilebilir. Cumhuriyet savcısı, kanun yoluna sanık lehine başvurduğunda, yeniden verilen hüküm önceki hükümde tayin edilmiş olan cezadan daha ağır bir cezayı içeremez.
Başvurudan vazgeçilmesi ve etkisi
MADDE 266. - (1) Kanun yoluna başvurulduktan sonra bundan vazgeçilmesi, mercii tarafından karar verilinceye kadar geçerlidir. Ancak, Cumhuriyet savcısı tarafından sanık lehine yapılan başvurudan onun rızası olmaksızın vazgeçilemez.
(2) Müdafiin veya vekilin başvurudan vazgeçebilmesi, vekaletnamede bu hususta özel yetkili kılınmış olması koşuluna bağlıdır.
(3) 150 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca, kendisine müdafi atanan şüpheli veya sanıklar yararına kanun yoluna başvurulduğunda veya başvurulan kanun yolundan vazgeçildiğinde şüpheli veya sanık ile müdafiin iradesi çelişirse müdafiin iradesi geçerli sayılır.

İKİNCİ KISIM
Olağan Kanun Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM
İtiraz
İtiraz olunabilecek kararlar
MADDE 267. - (1) Hakim kararları ile kanunun gösterdiği hallerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.
İtiraz usulü ve inceleme mercileri
MADDE 268. - (1) Hakim veya mahkeme kararına karşı itiraz, kanunun ayrıca hüküm koymadığı hallerde 35 inci maddeye göre ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır. Tutanakla tespit edilen beyanı ve imzayı mahkeme başkanı veya hakim onaylar. 263 üncü madde hükmü saklıdır.
(2) Kararına itiraz edilen hakim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir.
(3) İtirazı incelemeye yetkili merciler aşağıda gösterilmiştir:
a) Sulh ceza hakiminin kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları asliye ceza mahkemesi hakimine aittir.
b) Sulh ceza işleri, asliye ceza hakimi tarafından görülüyorsa itirazı inceleme yetkisi ağır ceza işlerini gören mahkeme başkanına aittir.
c) Asliye ceza mahkemesi hakimi tarafından verilen kararlara yapılacak itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından verilen kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin birden çok dairesinin bulunması halinde, numara olarak kendisini izleyen daireye; son numaralı daire için birinci daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi varsa, en yakın ağır ceza mahkemesine aittir.
d) Naip hakim kararlarına yapılacak itirazların incelenmesi, mensup oldukları ağır ceza mahkemesi başkanına, istinabe olunan mahkeme kararlarına karşı yukarıdaki bentlerde belirtilen esaslara göre bulundukları yerdeki mahkeme başkanı veya mahkemeye aittir.
e) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları ile Yargıtay ceza dairelerinin esas mahkeme olarak baktıkları davalarda verdikleri kararlara yapılan itirazlarda; üyenin kararını görevli olduğu dairenin başkanı, daire başkanı ile ceza dairesinin kararını numara itibarıyla izleyen ceza dairesi; son numaralı daire söz konusu ise birinci ceza dairesi inceler.
İtirazın kararın yerine getirilmesinde etkisi
MADDE 269. - (1) İtiraz, kararın yerine getirilmesinin geri bırakılması sonucunu doğurmaz.
(2) Ancak, kararına itiraz edilen makam veya kararı inceleyecek merci, geri bırakılmasına karar verebilir.


 1 .. 29  30  31  32  33  34  35  36  37  .. 40   


DERLENEN HABERLER
CMUK değişiyor
CMUK değişiyor
TBMM Adalet Alt Komisyonu'nda, bayram sonrası son şekli verilecek olan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) Tasarısı, önemli değişiklikler içeriyor. CMUK Tasarısı, suç nedeniyle ceza...devamı
Polisin CMUK isyanı
Polisin CMUK isyanı
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanun Tasarısı'nın görüşüldüğü komisyonda emniyet ve jandarma yetkilileri, tasarıya sert sözlerle karşı çıktı... Keyfi uygulamaları daraltan yasa tasarısı için...devamı
'Gizli izleme' tartışma yarattı
'Gizli izleme' tartışma yarattı
CMUK Tasarısı'nın görüşüldüğü TBMM Adalet Komisyonu'nda, ''gizli izleme'' konusunda yapılmak istenen düzenleme tartışma yarattı. . TBMM Adalet Komisyonu'nda, Ceza Muhakemeleri Usulü...devamı
'Adli kolluk' resmi görüşe rağmen geçti
'Adli kolluk' resmi görüşe rağmen geçti
Emniyet temsilcisinin "Resmi görüşümüzü açıklıyorum, adli kolluk sistemini kabul etmiyoruz" sözleri, siyasileri etkilemedi. Adli kolluk sistemi, emniyet ve jandarmanın şiddetli...devamı
Polisin dediği oldu!
Polisin dediği oldu!
CMUK Tasarısı'na 'gizli izleme' maddesi konmasına "Ülke açık cezaevine döner" gerekçesiyle izin vermeyen AKP vekilleri, hükümet bastırınca geri adım attı. TBMM Adalet...devamı
CMUK'ta DGM tartışması
CMUK'ta DGM tartışması
TBMM Adalet Komisyonu'nda, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) Tasarısı görüşmeleri, ''DGM'' tartışmasına sahne oldu. . Bazı suçlara ilişkin muhakeme konusunda düzenlemelerin...devamı
CMUK'ta şimdiye kadar değişen maddeler
CMUK'ta şimdiye kadar değişen maddeler
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) Tasarısı'nın yakalama ve gözaltına alma ile ilgili maddeleri yeniden düzenlendi. . Bir suça ilişkin delil elde etmek için şüpheli veya sanığın...devamı
CMUK'ta Devrim Yasaları 'çatlağı'
CMUK'ta Devrim Yasaları 'çatlağı'
TBMM Adalet Alt Komisyonu'nda Doç.Dr. İzzet Özgenç nedeniyle önceki gün yaşanan kriz Ceza Muhakemeleri Usulü Tasarısı'nı vurdu. CHP'liler, Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olan Özgenç'in,...devamı
CMUK'a Avrupa makyajı
CMUK'a Avrupa makyajı
AB'ye verilen söz doğrultusunda Aralık zirvesine kadar TBMM'den çıkartılacak olan CMUK'la, devlete bazı suçların ortaya çıkartılmasında gizli görevli kullanma hakkı verilecek Cumhurbaşkanı...devamı


DOSYAYLA İLGİLİ DİĞER HABERLER
 Kadın sanıklar istediği takdirde doktor seçebilecek
 Yurtdışına kaçanın malına el konulacak
 Çapraz sorgulama
 Şimdi de kadın doktor krizi
İLKER SARIER
CMUK'a madde ekleme cinliği
ERDAL ŞAFAK
CMUK günleri
MUHARREM SARIKAYA
Tele-kulaklara kapı aralamak...
Telefon dinlemeye yeni düzen
1 Milyon TL = 1 Yeni Türk Lirası
YTL banknotlar: 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 YTL
Madeni paralar: 1, 5, 10, 25, 50 Yeni Kuruş ve 1...
Dünya Engelliler Günü
Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, nüfusun yüzde 12.29'unun yani 8.5 milyon kişi...
AB Aralık zirvesi yaklaşırken
"Eğer Avrupa'da bunun gibi 50 girişim daha olsaydı, bugün, burada Türkiye'nin AB'ye girişinin güçlüklerini...
1 Aralık Dünya AIDS Günü
Tespit edildiği 1981 yılından bu yana 40 milyon kişinin yakalandı. 29.6 milyon kişinin ölümüne neden oldu.
AB'den Kıbrıs şartı
17 Aralık'ta yapılacak AB Zirvesi öncesi Türkiye'ye taslak şoku. Zirve için hazırlanan taslak metninde...
Avrupa Anayasası
Avrupa Anayasası 25 ülkenin liderlerinin katılımıyla 29 Ekim 2004 tarihinde Roma'da bulunan Campidoglio...
Sporda şike ve şiddet
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor takımları arasında BJK İnönü Stadı'nda oynanan maç sırasında 16 yaşındaki Cihat...
Kapkaç çeteleri
Çeteler kapıp kaçıyor, döner bıçaklarıyla yaralıyor, trenden aşağıya atıyor. Üstüne üstlük güvenlik...
 
    Günün İçinden | Yazarlar | Ekonomi | Gündem | Siyaset | Dünya | Televizyon | Hava Durumu
Spor | Günaydın | Kapak Güzeli | Astroloji | Magazin | Sağlık | Bizim City | Çizerler
Cumartesi | Aktüel Pazar | Bilgi ve Yaşam | Sarı Sayfalar | Otomobil | Dosyalar
   
    Copyright © 2003, 2004 - Tüm hakları saklıdır.
MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretim ve Tasarım   Merkez Bilgi Grubu