kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 21 Ağustos 2008, Perşembe
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC

Yeni "AB yol haritası"

Yeni Haber
AKP Hükümeti, anayasal değişikliklerin de içinde yer alacağı "Katılım Ortaklığı Belgesi" adı altında hazırladığı "AB Yol Haritası" taslak çalışmasının detaylarını belirledi. 400 sayfalık taslak çalışmasında A'dan Z'ye, eğitimden kültüre, sağlıktan sosyal haklara kadar her türlü kriter yer aldı. Avrupa Komisyonu tarafından da destek verilen taslak çalışmasında AB müktesebatının öncelikleri doğrultusunda hazırlandı. 400 sayfalık taslakta, "Siyasi Kriterler, Ekonomik Kriterler, Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme Yeteneği," başlıkları yer aldı.

SİYASİ KRİTERLER

Siyasi kriterlerde 6 ana başlık şöyle yer aldı: "Kamu Yönetiminin İşlevselliği, Sivil-Asker İlişkileri, Yargının İşlevselliği ve Verimliliği, Anlaşmalara Taraf Olunması, Sendikal Haklar, Bölgesel Dengesizliğin Azaltılması".

Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) çerçevesinde Ulusal Program'ın en önemli özelliğini Siyasi Kriterler oluşturuyor. Taslak programda, "Temel hak ve özgürlükler, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlıkların korunması ve saygı görmesi hususlarında yapılan tüm reformların uygulamadaki etkisinin artmaya devam etmesi ve gerekli görülen tamamlayıcı yasal düzenlemelerin de ivedilikle hayata geçirileceği konusunda Hükümetin iradesi tam ve kesindir. Türkiye artık, ağırlıklı olarak siyasi kriterler alanında gerçekleştirilen reformların uygulanmasının iyileştirilmesi ve süregelen zihniyet değişikliğinin pekiştirilmesi dönemine girmiştir" denildi.

KAMU YÖNETİMİNİN İŞLEVSELLİĞİ

Bu çerçevede TBMM'ye şu düzenlemelere ilişkin yasalar sevk edilecek:

-TBMM ve Bakanlar Kurulu üyeleriyle ilgili olarak saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik ilkelerin belirlenmesi için "Siyasi Etik Kanun Taslağı' süratle Meclis'e sevk edilecek.

-Kamu denetçiliği ve kurumunun kurulması sağlanacak.

-Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığının yeniden yapılandırılması ile Yolsuzlukla mücadele alanında, kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması ve kapsamlı bir strateji sağlanacak.

SİVİL-ASKER İLİŞKİLERİ

Sivil -Asker ilişkileri yeniden gözden geçirilerek yeni düzenlemeler getirilecek. Bu çerçevede;

-Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) danışma organı olma niteliği, Anayasa ve ilgili yasa değişiklikleriyle yeniden düzenlenecek.

-Gerçekleştirilen bu reformların etkin şekilde uygulanmasının sağlanmasına devam edilecek.

-Anayasa'nın 160. maddesindeki değişiklik doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harcamalarının ve devlet mallarının denetimi mevcut uygulamada olduğu gibi Sayıştay tarafından yapılmaya devam edilecek ve kalan teknik düzenlemelerin tamamıyla yerine getirilmesi amacıyla Yeni Sayıştay Kanunu'nda yeni düzenlemeye gidilecek.

GÜVENLİK TEDBİRLERİNE YENİ ÖNLEMLER

-İç güvenlik hizmeti yeniden gözden geçirilecek ve sivil iradenin belirleyeceği politikalar doğrultusunda yine onun denetim ve gözetiminde; "hukukun üstünlüğü' ve "insan hak ve hürriyetleri' çerçevesinde, kolluk kuvvetlerinin profesyonel ve uzmanlaşmış birimleri tarafından yerine getirilecek.

-İç güvenlik yönetiminin koordinasyonunu ve sivil idarenin iç güvenlikle ilgili görev, yetki ve sorumluluklarını etkin olarak yerine getirmesini güçleştiren mevzuat hükümleri ve uygulamaları değiştirilecek.

YARGININ İŞLEVSEL VE VERİMLİLİĞİ

Adalet Bakanlığınca yargı reform stratejisi hazırlıklarının tamamlanması, HSYK'nın, objektiflik, tarafsızlık, şeffaflık, hesap verebilirlik esaslarına göre yeniden yapılandırılması, Yargı mensupları için etik kuralların belirlenmesi başlıkları adı altında şu değişikliklere gidilecek:

-Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, objektiflik, tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde geniş tabanlı temsil esasına göre yeniden yapılandırılacak.

-Kurul kararlarına karşı etkili bir itiraz mekanizması oluşturulacak.

-İstinaf mahkemeleri gelecek.

-Bilirkişilik müessesesi gözden geçirilecek.

-Davaların hızlı, basit ve en az giderle ve etkin bir biçimde görülmesini sağlamak amacıyla gerekli değişiklikler yapılacak.

-Savcılık ve savunma arasında "silahların eşitliği' ilkesi açısından, Türk hukuk sisteminin gelenek ve göreneklerine uygun şekilde gerekli görülebilecek tedbirler alınacak.

-Anayasa'daki yürütme ve yargı ayrılığı ile bağımsızlığı ilkesi temelinde suç kovuşturma ve soruşturmasında kolluk-savcılık görev, yetki ve sorumluluklarının AB ülkelerindeki en iyi uygulamalar doğrultusunda düzenlenmesi sürdürülecek. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve --Danıştay mensuplarına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devam edilecek. Yargı mensupları için etik kurallar belirlenecek. "Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun' çıkarılacak.

-Ceza infaz kurumlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi yönündeki çalışmalara devam edilecek.

-Ceza Muhakemesi Kanunu'nun insan haklarıyla uyumlu bir biçimde uygulanmasıtitizlikle takip edilecek.

-Nezarethanelerin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

ANLAŞMALARA TARAF OLUNMASI

-UNESCO kültürel çeşitlilik, uluslararası ceza statüsü, BM özürlü kişilerin hakları sözleşmesi ve benzeri uluslararası anlaşmaların onaylanmasına hız verilecek.

-İşkence ve kötü muamelenin önlenmesi, yargıya erişimin kolaylaştırılması, ifade ve dernek kurma özgürlükleri konusunda uyum çalışmalarına devam edilmesi benimsenecek. Bu çerçevede İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi'ne önem verilmeye devam edilecek.

-Barışçıl toplanma ve gösteri özgürlüğüne ilişkin tüm reformların uygulanması doğrultusunda kolluk kuvvetleri tarafından orantılı güç kullanımına yönelik tedbirlerin uygulanması bağlamında "Türk Polis Teşkilatı'nın toplumsal olaylara müdahale kapasitesi güçlendirilecek.

İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

-İfade ve basın özgürlüğü çerçevesinde, şiddet içermeyen eleştiri mahiyetindeki ifadelerin cezalandırılmamasına yönelik tedbirler alınacak.

-Namus cinayetlerinin daha ağır şekilde cezalandırılmasını öngören yeni "Türk Ceza Kanunu' hükümlerinin etkin olarak uygulanması sağlanacak.

SENDİKAL HAKLAR

-Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nda düzenlemeler öngörülürken, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu' gözden geçirilecek.

-Kamu görevlileri Kanununda değişiklik yapılacak.

BÖLGESEL DENGESİZLİKLERİN AZALTILMASI

-Yerlerinden edilmiş kişilerin gönüllü geri dönüşleri için destek çalışmalarının artırılması sağlanacak.

-OTTOVA Sözleşmesi uyarınca mayınların temizlenmesi hızlanacak.

-Kalkınma ajansları da kullanılarak geri kalmış bölgelerin sosyal ve ekonomik sorunları için tedbir alınmaya devam edilecek.

EKONOMİK KRİTERLER

-Türkiye-AB arasındaki gelişmişlik farkının azaltılması hedefine yönelik olarak istikrar odaklı makro ekonomik politikaların genel çerçevesinin korunması sağlanacak.

-Enflasyon hedeflemesi rejimine devam edilecek.

-Özelleştirme programının uygulamasına devam edilecek.

-YOİKK ve Yatırım Danışma Konseyinin verimlik ve istihdam artırıcı tedbirlere odaklanması, Ar-ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesine önem verilecek.

-Kayıtdışı ekonomi ile mücadele için bir strateji kapsamında orta ve uzun vadeli tedbirler uygulanacak.

-Enerji ve Tarım sektörlerinde piyasa liberalizasyonu ve fiyat reformlarına devam edilecek.

-Eğitim programlarının gözden geçirilmesi, mesleki eğitimin iş gücü piyasasındaki gelişmelere cevap verecek şekilde esnekliğe kavuşturulması sağlanacak.

-Ulaştırma ve enerji sektörlerinde altyapının geliştirilmesi sağlanacak.

ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ


33 tarama fasılı kapsamında kısa vade ( 1 ile 2 yıl) ve orta vadede (3 ile 4 yıl) yapılması gerekenler şu şekilde sıralandı:

-Mevzuat uyum takvimi yeniden gözden geçirilecek.

-Mevzuatın Uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi belirlenecek.

-Finansman ihtiyacı ve kaynakları belirnelenecek.

Kısa ve orta vadede toplam 473 adet düzenleme yapılması öngörülürken, 131 adet yasal düzenleme, 342 adet de ikincil mevzuatın gerekliliğine dikkat çekilerek, bu düzenlemelerin da hızla hayata geçirileceği dile getirildi.

ULAŞTIRMA TAŞIMACILIK VE GIDA POLİTİKASI

Taslak çalışmasında özellikle ulaştırma kriterlerine önemle dikkat çekildi.
Gıda, veterinerlik ve bitki sağlığı başlığı adı altında, gıda, yem ve veterinerlik konularında AB politikalarıyla uyumlu ve AB müktesebatının tam olarak aktarılmasına olanak sağlayacak bir çerçeve kanununun kabul edilmesi öngörülüyor.

(ANKA)