kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 22 Mayıs 2007, Salı
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
Kanal 1
ABC

Borcu olan işveren kamuoyuna açıklanacak

Yeni Haber
Ödeme süresinin bitiminden itibaren 6 aydan daha uzun süre geçmiş prim borcu bulunan işverenlerden, her yıl için belirlenecek tutardan daha fazla borcu olanlar yılda en az 1, en çok 2 defa topluca ilan edilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ''Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelik, ödeme tarihi 6 aydan daha uzun süre gecikmiş ve kurum yönetim kurulu tarafından her yıl için belirlenecek tutardan daha fazla prim borcu olan işverenlerin ve prim borçlarının kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yönetmeliğe göre, SGK Yönetim Kurulu, her yıl için prim borcu kamuoyuna açıklanacak işverenlerin belirlenmesine esas olmak üzere, Türkiye genelinde işverenlerin sahip oldukları tüm iş yerlerini dikkate alarak asgari borç miktarını kararlaştıracak.

SGK Yönetim Kurulu, asgari borç miktarını kararlaştırırken, prim borcunun asıl kısmı ya da bununla birlikte asıl prim borcuna bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer kalemlerin toplamından hangisinin esas alınacağını belirleme yetkisine sahip olacak.

Ödeme süresinin bitiminden itibaren 6 aydan daha uzun süre geçmiş prim borcu bulunan işverenlerden, yönetim kurulu tarafından her yıl için belirlenecek tutardan daha fazla borcu olanlar, yılda en az 1 en çok 2 defa topluca ilan edilecek.

BORCUN TESPİTİ

Borçlu işverenlerin kamuoyuna açıklanacak prim borcu, Emekli Sandığı Kanunu ile Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca ödenmesi gereken sigorta primini, emekli keseneklerini ve bunların karşılıklarını kapsayacak.

Kamuoyuna açıklanacak borçlu işverenlerin Türkiye genelinde ödenmeyen prim aslının tespitinde, ödeme süresinin sona erdiği veya kesinleştiği tarihi takip eden aydan başlanarak üzerinden 6 ay geçmesine rağmen ödenmeyen primlerin, borç asılları toplamı dikkate alınacak.

Ödeme vadesindeki gecikme 6 aydan az olmamak kaydıyla en son hangi aya ait borç asıllarının dikkate alınacağı kurum başkanı tarafından belirlenecek.Resen tahakkuk ettirilen prim borçları, davaya konu olmamak kaydıyla, idari aşamada kesinleştiği tarihi takip eden aydan başlanarak üzerinden 6 ay geçmesi ve ödenmemiş olması halinde, kamuoyuna açıklanacak borç miktarının hesaplanmasında dikkate alınacak.

Prim borcu dava konusu edilmiş ise söz konusu prim borcu, ancak bu davanın kesin hükme bağlanmış olması halinde kamuoyuna açıklanacak borç miktarında dikkate alınacak.

DİKKATE ALINMAYACAK BORÇLAR

Açıklanacak prim borcu miktarının tespitinde şu borçlar dikkate alınmayacak:

-Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 48. maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, açıklanan işlemi, kamuoyuna açıklamanın yapılacağı aydan önceki 3 takvim ayının sonuna kadar bozulmamış olan prim borçları.

-Açıklama tarihinden önce aynı kanunun 10. maddesinde sayılan teminatlardan banka teminat mektubunun verilmesi suretiyle tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan ve açıklama tarihi itibarıyla talepleri henüz değerlendirme aşamasında bulunan işverenlerin, banka teminat mektubu ile teminat altına alınan prim borçları.

-Özel kanunlara göre ödeme planına bağlanan ve kamuoyuna açıklamanın yapılacağı aydan önceki 3. takvim ayının sonuna kadar ödeme yükümlülükleri yerine getirilen prim borçları.

-Çeşitli kanunlarda yer alan sorumluluk hükümleri gereğince, işverenin işverenlik sıfatı dışında asıl kurum borçlusu ile birlikte sorumlu olduğu borç tutarı.

-Takip ve tahsil müesseseleri üzerine işveren tarafından yaratılan ihtilaflar sonucu açıklamanın yapılacağı tarihten önce verilmiş olan ve bu tarihe kadar geçerliliğini koruyan icranın durdurulmasına ilişkin tedbir kararlarına konu prim borçları.

-Ertelenen prim borçları.

-Kamuoyuna açıklamanın yapılacağı tarihten önceki 10. iş gününün sonuna kadar tamamen ödenen veya banka teminat mektubu ile teminat altına alınan prim borçları.

Kamuoyuna açıklanacak listede borç durumu büyükten küçüğe sıralanacak.Listede işverenin adı, soyadı veya unvanı, işverenin vergi kimlik numarası veya kimlik numarası, işverenin bu yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen açıklanacak borç tutarı yer alacak.

İNTERNET VE İL MÜDÜRLÜKLERİ ARACILIĞIYLA

Borçlu işverenler listesi, her yılın Mart-Haziran döneminde kurumun internet sitesinde ve/veya il müdürlüklerinde bir hafta süre ile kamuoyuna açıklanacak. Kamuoyuna açıklanan listeler, askıdan kaldırıldıktan sonra, genel müdürlük tarafından muhafaza edilecek.

Bu tarihten sonra listede yer alan işverenler hakkında, listede yer alan bilgiler de dahil olmak üzere herhangi bir açıklamada bulunulmayacak.

İTİRAZ

İşverenler ilan edilen bilgilere, ilanın yapıldığı tarihi takip eden 3 iş günü içerisinde, kuruma itiraz edebilecek. Yapılan itirazlar kurum tarafından incelenecek. İnceleme sonucunda itirazın haklı olduğunun tespiti halinde
listelerde gerekli düzeltme yapılarak, borcun ilan edilme usulünde olduğu şekliyle kamuoyuna duyurulacak.

(AA)