SABAH - 04/04/2007 - Fiş toplama tarih oldu
kapat
   
04 Nisan 2007 Çarşamba
 
SABAH Gazetesi
 
Servislerimiz
Bizimcity
Sizinkiler
emedya.sabah.com.tr
Google
Google Arama
 
Fiş toplama tarih oldu

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Emeklilerden sonra, yasayla çalışanlar için de vergi iadesi uygulamasına son verilirken, yerine asgari geçim indirimi getirildi. Yasaya göre asgari geçim indirimi, mükellefin kendisi için asgari ücretin yıllık brüt tutarının yarısı olacak.

Eşi çalışmayan işçi ve memurlara, ayrıca brüt asgari ücretin yüzde 10'u; çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere, ilk 2 çocuk için yüzde 7,5, diğer çocuklar için yüzde 5 oranında indirim sağlanacak.

Bakanlar Kurulu, asgari geçim indirim tutarlarını, toplamı asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak üzere artırma veya kanuni oranına kadar indirmeye yetkili olacak. Asgari geçim indirimi, 1 Ocak 2008'den itibaren elde edilen gelirler için geçerli olacak.

EVDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERE VERGİ MUAFİYETİ

Muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak suretiyle evlerde imal ettikleri kırpıntı deri ürünleri, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, tarhana, erişte ve mantı gibi ürünleri, işyeri açmaksızın satanlar gelir vergisinden muaf olacak.

Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılmasıyla ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici belirlenen yerlerde satılması, muaflıktan faydalanmaya engel olmayacak.

Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar ile evde ürün üretenlerin işleri gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar, esnaf muaflığından faydalanamayacak.

ÖDÜNÇ PARA ALINMASI, MAL ALIM SATIMI SAYILACAK

İmalat ve inşaat, kiralama ve kiraya verme, ödünç para alınması veya verilmesi, ücret, ikramiye ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler, her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilecek.

Türkiye'deki gerçek kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kar payının veya oy kullanma hakkının en az yüzde 50'sine sahip olarak kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kazançları dağıtılsın veya dağıtılmasın, iştirakin hesap döneminin kapandığı ayı içeren yıl itibariyle dağıtılan kar payı sayılacak.

Türkiye'de vergilendirilmiş kazancın iştirak tarafından sonradan dağıtılması durumunda, elde edilen kar paylarının vergilendirilmiş kısmı, bu tutardan indirilecek.

DEĞER ARTIŞI KAZANCI

Taşınmaz ve bu mahiyetteki bazı mal ve hakların elden çıkarılmasında elde edilen kazancın değer artış kazancı olarak vergilendirilmesi için halen iktisap tarihinden itibaren 4 yıl olarak uygulanan süre 5 yıla çıkarılacak.

Böylelikle söz konusu kıymetlerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, ''değer artışı kazancı'' olarak vergilendirilecek.

YURT DIŞI ÖDEMELERİNE VERGİ KESİNTİSİ

Vergilendirme rejiminin, Türk vergi sisteminin sahip olduğu vergilendirme kapasitesiyle en az aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişiminde bulunup bulunmadığı da göz önünde bulundurularak, Bakanlar Kurulunca ilan edilecek ülkelerde yerleşik veya faaliyette bulunanlara, (Türkiye'de yerleşik olanların bu ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin, verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılanın mükellef olup olmadığına bakılmaksızın yüzde 30 oranında vergi kesintisi yapılacak.

Emsaline uygun fiyatlarla satın alınan mal ve iştirak hisseleri için yapılan ödemeler, emsaline uygun fiyatlarla kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarının kiralanması için yapılan ödemeler ile yapılan işin tamamlanabilmesi bakımından zorunluluk arz eden geçiş ve liman ücreti gibi ödemeler üzerinden yapılacak kesinti oranını belirlemeye, sıfıra kadar indirmeye veya kanuni seviyesine kadar getirmeye, Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Yurt dışındaki finans kuruluşlarından temin edilen borçlanmalara ilişkin anapara, faiz ve kar payı ödemeleri ile sigorta ve reasürans ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılmayacak. Muhtasar beyannamenin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, ayrı ayrı beyanname verme mecburiyeti getirmeye, Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

KONTROL EDİLEN YABANCI KURUMLAR

Kontrol edilen yabancı kurumlara yapılan ödemeler üzerinden kesilecek vergiler, Türkiye'de yıllık beyannameyle bildirilen, kontrol edilen yabancı kurum karı üzerinden hesaplanacak gelir vergisinden mahsup edilebilecek.

Mahsup edilecek vergi, kontrol edilen yabancı kurumun bu ödemelerden kaynaklanan kazancına isabet eden Gelir Vergisinden fazla olamayacak.Kanunun, kontrol edilen yabancı kurumlara ilişkin hükümlerinin uygulandığı durumlarda, yurt dışı iştirakin toplam vergi yükünün hesabında esas alınan vergiler, ödenmiş olmaları şartıyla, Türkiye'de vergilendirilecek kontrol edilen yabancı kurum karları üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecek.

PETROL BORU HATLARININ YAPIMI

Altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme, rafinaj ve Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler ile boru hattıyla taşımacılık yapanlara, bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler, Katma Değer Vergisinden (KDV) muaf tutulacak.

Özel okullarda verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri kapasitelerinin yüzde 10'una, üniversite ve yüksekokullarda ise bu hizmet, kapasitelerinin yüzde 50'sine çıkarılacak.

Transit rejimi kapsamında işlem gören mallara yönelik olarak verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri de KDV'den istisna tutulacak.

Belediye ve il özel idarelerinin sattığı iştirak hisseleri ve gayrimenkullerden alınan vergi kaldırılacak. Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerindeki altyapı ve ortak tesis yapımına ilişkin harcamalara da KDV muafiyeti sağlanacak. Özel sektör borçlanma tahvilleri Damga Vergisi'nden muaf olacak.

İKİNCİ EL ARACA VERGİ İNDİRİMİ

İkinci el araç satış sözleşmelerinden alınan Damga Vergisi, binde 7.5'ten binde 1.5'e düşürülecek. Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olan ve motor silindir hacmi 3200 cc'yi geçmeyen araçlarda, ÖTV yüzde 10 olacak.

ESNAF KREDİSİNE AVANTAJ

Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ile Kredi Garanti Fonu işletme ve Araştırma ve Anonim Şirketi kendi kaynaklarından kullandırdıkları veya üyelerinin bankalardan kullanacakları kredilere ilişkin kefalet işlemlerinde harç alınmayacak.

Döviz büfelerinden her yıl alınan 22 bin 440 YTL tutarındaki harç 11 bin 220 YTL'ye indirilecek. Döviz bürosu şirketlerinden her bir şube için alınan 11 bin 220 YTL tutarındaki harç da yarı oranında azaltılarak 5 bin 610 YTL'ye düşürülecek.

Sigorta şirketleri, iptal ettikleri sigorta muamelelerine ilişkin vergileri, iptalinin gerçekleştiği dönemde hesaplanan banka ve sigorta muameleleri vergisinden indirilebilecek.

Büyük mükellefler vergilerini İstanbul'da yatırsalar bile, bunların ödediği vergilerden ilgili şirketlerin faaliyet gösterdikleri büyükşehir belediyelerine yüzde 5 oranında pay aktarılacak.

İHALEYE KATILIM AŞAMASI

Kamu İhale Kurumu (KİK), ihaleye katılım aşamasında ilgili kurumların görüşünü alarak, sosyal güvenlik prim ve vergi borcu kapsamına girecek vergileri tespit edebilecek, böylece hangi tür ve tutarda vergi ve sigorta prim borcu olanların, ihale dışı bırakılacağı belirlenmiş olacak.

İhaleye katılım aşamasında aranan belge sayısı azaltılacak. KİK tarafından belirlenecek belgelerin ihaleye katılım aşamasında sunulması yerine, aday ve isteklilerden durumlarıyla ilgili taahhütname alınacak. Bu durumu kanıtlayıcı belgeler, sözleşme imzalanması aşamasında istenecek.

YATIRIM TEŞVİKLERİ

Yatırım teşviki sağlanan 49 ilde yapılacak yeni yatırımlara sağlanan enerji, SSK primi ve vergi teşviklerinden yararlanma koşulları, 30 işçiden 10 işçiye indirilecek.

Teşvik kapsamındaki illerde 2008 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere, 1 Nisan 2005 tarihinden itibaren faaliyete geçen ve asgari 10 işçi çalıştırılan işletmeler ile 1 Nisan 2005 tarihinden önce faaliyete geçmiş işletmelerden; fiilen ve sürekli olarak hayvancılık, seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu ile imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında faaliyette bulunanların elektrik enerji giderlerinin yüzde 20'si Hazinece karşılanacak.

Bu orana, 1 Nisan 2005 tarihinden sonra faaliyete geçen işletmelerde asgari sayıdan sonraki her bir işçi için, 1 Nisan 2005 tarihinden önce faaliyete geçen işletmelerde ise bu tarihten sonra işe başlayan her bir işçi için 0.5 puan eklenecek. Hazinece karşılanacak oran, organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyette bulunan işletmeler için yüzde 50'yi, diğer alanlarda faaliyette bulunan işletmeler için yüzde 40'ı geçemeyecek.

BEDELSİZ YATIRIM YERİ TAHSİSİ

Yatırım yeri tahsisinde mülkiyet devri yerine, bedelsiz olarak 49 yıl süreyle irtifak veya kullanım hakkı tesisine gidilecek.

Teşvik kapsamındaki illerde en az 10 kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişiler lehine; Hazineye, özel bütçeli kuruluşlara, il özel idarelerine veya belediyelere ait arazi veya arsaların üzerinde 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek.

Bu taşınmazlar üzerindeki kamuya ait ve ihtiyaç dışı bina ve müştemilat ile üzerinde henüz faaliyete geçmemiş yatırım bulunan arazi veya arsalar da bu kapsamda değerlendirilecek. Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması halinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması şartı aranacak.

İrtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek taşınmazlardan imar planı bulunmayanların planları ile uygulama projeleri, bedelsiz olarak verilen ön izin süresi içinde yapılacak.

İstihdam edilecek işçi sayısına, yatırım konusu işletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle uyulması zorunlu olacak.Yatırımcı tarafından, mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımın en az yüzde 50'sinin tamamlanmadığının veya taşınmazın üzerine yatırıma başlama tarihinden itibaren 1 yıl içinde herhangi bir yatırım yapılmadığının ya da işletmeye geçtikten sonra faaliyetin sona erdirildiğinin tespiti, irtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmesinin ağır şekilde ihlali sayılacak ve bu taşınmaz üzerindeki muhdesat, zemin maliki idareye devredilecek.

Yatırımın tamamlanmaması veya öngörülen istihdam sayısına yüzde 10'u aşan oranda uyulmaması halinde ise bedelsiz olarak tesis edilmiş irtifak hakkı veya verilen kullanma izni, bedelliye dönüştürülecek. Bedelsiz irtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazların üzerinde gerçekleştirilecek yatırımın toplam tutarı, bu taşınmazların maliki idarelerce takdir edilecek rayiç değerinin 3 katından az olamayacak.

4 İLDE SATIŞA DEVAM

Zonguldak, Kırıkkale, Samsun ve Karabük'de ise Hazine arazilerinin yatırımcılara tahsisi, satış yoluyla olmaya devam edecek.

Organik tarım ile kültür mantarı yetiştiriciliği ve kompos faaliyeti yürütenler de enerji desteğinden yararlanacak. Destek ve teşviklerden, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıl süreyle Gökçeada ve Bozcaada'daki işletmeler de yararlanacak.

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ ATAMA

Meslek yüksekokullarının YÖK tarafından belirlenecek uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, merkezi sınavdan muaf tutulacak.

Bu statüde meslek yüksekokullarına atananlar, bu okulların uzmanlık alanları dışındaki üniversitelerin ya da yüksek teknoloji enstitülerinin birimlerinde görevlendirilmeyecekler.

Zorunlu müdafi ve vekil görevlendirmelerinde ödenen ücretin dışında, bu görevlendirmelerle ilgili baroların yapacağı cari giderler de karşılanacak.

HALK BANKASI HİSSELERİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş'nin ödenmiş sermayesini oluşturan hisselerin YTL'ye intibakını sağlamak üzere, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı dışındaki hissedarlara ait 100 TL itibari değerli hisse senetleri; 1 YTL itibari değerli 1 adet, 500 TL itibari değerli hisse senetleri, 1 YTL itibari değerli 5 adet ve 1.000 TL itibari değerli hisse senetleri; 1 YTL itibari değerli 10 adet hisse senedine tamamlanacak. Bu tamamlama işlemi, banka sermayesi artırılmaksızın, ÖİB'nin hisselerinin yeteri miktarda devri yoluyla bedelsiz olarak yapılacak. Ayrıca, ÖİB'nin farklı itibari değerlerdeki hisseleri 1 YTL itibari değerli hisselere çevrilecek.

KAÇAK SİGARA VE ALKOLE CEZA

İzin alınmadan tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkiler üretmek üzere fabrika, tesis veya imalathane kuran veya işletenlere, işyerleri ve ikametgahlarında bu maddeleri üretenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Satış belgesi almadan satış yapanların elindeki ürünlere el konulacak, bu kişilere adli para cezası verilecek. Kaçak veya sahte ürün bulunduran, alan veya satan toptan ve perakendeci satıcılara, 1000 YTL idari para cezası kesilecek.

Perakende satıcıların, yetkili olmadığı halde açık olarak içki satışı veya sunumu yapmaları halinde 500 YTL ceza uygulanacak. 18 yaşından küçüklere tütün mamulleri sattıkları tespit edilenlere, 1000 YTL idari para cezası verilecek.

Tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin ambalajlarına uygulanacak bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri taklit eden ve bunların taklit olduğunu bilerek kullanan, nakleden ve bulunduranlara; 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, 1000 günden 5 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.

TAPDK tarafından mevzuata aykırılık saptanması halinde, tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkiler piyasasında mal veya hizmet üreten, ithal eden, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişiler ve bunların her türlü birlikleri, kurumun talep ettiği her türlü bilgiyi, belgeyi ve numuneleri belirlenen süre içinde tam ve doğru olarak vermemeleri halinde 5 bin YTL idari para cezası uygulanacak.

OTOMATİK SİGARA SATIŞ MAKİNELERİ

Üretici, ithalatçı, dağıtıcı, toptan ve perakende satıcılardan, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış yerlerinde raf, stant ve benzeri teşhir ünitelerinde haksız rekabet yaratmayacak reklam ve tanıtıma ilişkin mevzuata aykırı olmayacak şekilde, aynı konumda ve aynı ambalajda kategorisinde yerleştirilmesini teminen TAPDK tarafından yapılan düzenlemelere uymadığı tespit edilenlere ve otomatik satış makinesi ile satış yapanlara, 1000 YTL idari para cezası verilecek.

HAZİNE PAYI

Maliye Bakanı, döner sermayeli işletmelerin gayrisafi hasılası üzerinden genel bütçeye irat kaydedilen Hazine payı oranını gerektiğinde yüzde 1'e kadar indirmeye yetkili olacak.

1 2 3 4 5
 
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
 Borsa 45 bin puanı gördü
 Elektriğe kesinlikle zam yok
 Dalgalanmanın nedeni yabancılar
 Asya'nın en zengin kadını öldü
 Bir milyar euroluk proje
 Gelir İdaresi’nden "fiş" atağı
 Akbank'tan ''SMS" kredi hizmeti
 YTL Mart'ta değer kaybetti
 TEB ile çok mutluyuz, lider banka olacağız
 Enflasyon bilmecesi
 Özel sektörden enerji için sadece 600 milyon $ çıktı
 Hariri, MNG'yi aldı, 'Turkland' adıyla bankacılığa giriş...
 Eski Osmanlı Slim'in gözü Telecom Italia'da
 Rahmi Koç başkentte yine vergi rekortmeni
 Değerini ikiye katladı
 "Avrupa'da büyümek için Ak ile birleştik"
 "Telekom'un zammı canımızı sıktı şehir içi görüşme rekabete...
 Dolar, enflasyonla 1.37 YTL'ye indi
 Emekli Sandığı 2 bin 303 ölüye emekli aylığı ödemiş
 Asker krizi çözüldü petrol 68 $'a geriledi
 Avrupa borsalarının değeri ABD'yi solladı
 Ceyda Erem'e yurtdışı yasağı kalktı
 TYD için tek aday Dedeman oldu
 Vergi iadesine son veren yasaya Sezer'den onay
 Türk Telekom, Doany'yi vergi rekortmeni yaptı
 Yapımı 20 yıldır süren Karadeniz Sahil Yolu nihayet açılıyor
 Mahkeme 'Araştırma yapmadın' dedi köprü-otoyol zammını...
 'Enflasyonun ikinci çeyrekten itibaren düşmesi bekleniyor'
 Dünyada yılda 1 trilyon dolar rüşvet dağıtılıyor
 Boğaz'daki arsaya tek talipli bile çıkmadı
 'Bursa, Renault'nun büyümesinin kalbinde'
 THY 2 yıl gecikme ile rötarda uyarıldı
 Nadir eserler teknoloji ile zamana direnecek
ABDURRAHMAN YILDIRIM
Veriler şaşırtıyor, piyasalar da
Nisan ayı süprizler...
Prof. Dr. AYDIN AYAYDIN
Özgür olmak
Özgür olmak güzel olsa...
İşte Boğaz'ı birbirine bağlayacak tüneller
İstanbul'un iki yakasını bağlayacak dev tüneller için yerin 20 metre...
Türk genci Cafer ile aşkı Bild'de
Almanya'ya turnuva için giden Cafer Gültekin'in 16 yaşındaki Alman...
Barışa son çağrıyı yaptı
Barışa son çağrıyı yaptı
Suriye Devlet Başkanı Esad'a konuk olan Erdoğan, Arap-İsrail...
Kasımpaşa'daki Kuran kursu yıkımında arbede
Kasımpaşa'daki Kuran kursu yıkımında arbede
Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da okuduğu belirtilen Büyük Piyale Kuran...
IMKB
E: 44.592 D:% 0,64
DOLAR
S: 1,374 D:% -0,254
EURO
S: 1,834 D:% -0,407
 
    Günün İçinden | Yazarlar | Ekonomi | Gündem | Siyaset | Dünya | Televizyon | Hava Durumu
Spor | Günaydın | Kapak Güzeli | Astroloji | Magazin | Sağlık | Bizim City | Çizerler
Cumartesi | Pazar Sabah | Sarı Sayfalar | Otomobil | Dosyalar | Arşiv | Künye | Ana Sayfa
Bize Ulaşın
   
    Copyright © 2003, 2007 - Tüm hakları saklıdır.
MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretim ve Tasarım   Merkez Bilgi Grubu